Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Triển khai các giải pháp đảm bảo tính chính xác, đầy đủ, kịp thời Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 
12/09/2020 
 
Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về triển khai các giải pháp bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, phúc tra toàn diện kết quả thu thập thông tin dân cư trên địa bàn.
Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đào Anh Thơ - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Công an các địa phương tiến hành thu thập đầy đủ phiếu thông tin dân cư, tiến hành thu thập bổ sung những trường hợp phát sinh, có thông tin thay đổi. Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, phúc tra toàn diện kết quả thu thập thông tin dân cư, bảo đảm 100% dữ liệu dân cư được kiểm tra phúc tra, 100% các phiếu thu thập thông tin khẳng định đúng, chính xác và được cập nhật, bổ sung thường xuyên tại Công an các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, sắp xếp, củng cố hệ thống tàng thư hồ sơ hộ khẩu và các sổ sách, tài liệu lưu trữ.

Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong mọi mặt của đời sống xã hội. Thông qua việc tổ chức thu thập, cập nhật các thông tin cơ bản của công dân sẽ tạo lập nên một hệ cơ sở về dân cư tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhằm cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin dân cư phục vụ công tác quản lý nhà nước, hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng là căn cứ quan trọng để các cơ quan quản lý nhà nước nghiên cứu, đề xuất lộ trình đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, khắc phục tình trạng người dân phải sử dụng nhiều giấy tờ cá nhân nhưng không đem lại hiệu quả trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính.
Đức Minh - Tiến Quân
Admin