Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Triển khai, áp dụng Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2020/BCA Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy 
31/08/2020 
 
Ngày 26/5/2020, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BCA về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy, mã số QCVN 02:2020/BCA, có hiệu lực kể từ ngày 04/10/2020.
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm bơm nước chữa cháy (QCVN 02:2020/BCA) quy định về yêu cầu an toàn, kỹ thuật đối với trạm bơm nước chữa cháy cố định trong các giai đoạn thiết kế, lắp đặt, vận hành, nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng, quản lý. Các công trình sau đây khi thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng, vận hành trạm bơm nước chữa cháy cố định thực hiện theo Quy chuẩn này: Nhà cao trên 10 tầng; nhà công cộng tập trung đông người, gara, nhà sản xuất, kho có diện tích trên 18.000 m2 . Cùng với việc áp dụng Quy chuẩn này còn phải tuân theo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy quy định trong các tài liệu khác có liên quan.

Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2020/BCA gồm 6 phần: Phần 1. Quy định chung; Phần 2. Thiết kế, lắp đặt trạm bơm nước chữa cháy; Phần 3. Vận hành thử và nghiệm thu bơm nước chữa cháy; Phần 4. Kiểm tra, bảo dưỡng trạm bơm nước chữa cháy; Phần 5. Quy định về quản lý; Phần 6. Tổ chức thực hiện. Ngoài 6 phần như trên, thì QCVN 02:2020/BCA còn 2 phụ lục: Phụ lục A. Kích thước tối thiểu của thiết bị, phụ kiện trạm bơm nước chữa cháy; Phụ lục B. Công tác kiểm tra và bảo dưỡng máy bơm nước chữa cháy.

Quy chuẩn này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thiết kế, lắp đặt, vận hành, nghiệm thu, kiểm tra, bảo dưỡng, quản lý trạm bơm nước chữa cháy cố định trên lãnh thổ Việt Nam.

Tải Quy chuẩn Việt Nam QCVN 02:2020/BCA tại đây.
Minh Anh
Admin 
Tin đã đưa
(18/09)
(07/08)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(20/07)
(23/06)
(08/06)
(01/06)