Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh 
12/01/2021 
 
Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 ngày 24/10/2020, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Quyết định, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với một số chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.
Vừa qua, Tổ kiểm tra số 28 và 29 của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra trực tiếp đối với 02 chi, đảng bộ. Kết quả: Với thời gian làm việc 02 ngày, Tổ kiểm tra và 02 chi, đảng bộ với tinh thần thái độ làm việc khẩn trương, các chi đảng bộ chấp hành nghiêm các yêu cầu của công tác kiểm tra, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra. Các đồng chí trong Tổ kiểm tra đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra, phân công cụ thể thành viên kiểm tra theo từng nội dung và trao đổi với cấp ủy phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tại chi, đảng bộ về những tồn tại, hạn chế và định hướng khắc phục trong thời gian tới.

Kết quả kiểm tra nhận thấy, cấp ủy 02 chi đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đã tổ chức triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng đảm bảo nghiêm túc. Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng nói chung và về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng bằng nhiều hình thức phù hợp đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên trong đơn vị, chi bộ được tham gia nghiên cứu. Đồng thời cấp ủy thường xuyên quán triệt lại các văn bản nhằm nâng cao hơn nữa tính chủ động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và công tác kiểm tra, giám sát từ cơ sở. Qua đó nhận thức của cấp ủy, đảng viên và CBCS được nâng cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đồng thời chất lượng các buổi sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ngày được nâng lên, góp phần xây dựng chi, đảng bộ bộ trong sạch, vững mạnh.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở tổ chức đảng: Cấp ủy, UBKT cơ sở đã chủ động tham mưu và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khoá và Chương trình công tác kiểm tra, giám sát từng năm; Chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện chuyên đề Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (toàn khoá và năm 2017) để triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát đã ban hành Quyết định, kế hoạch để triển khai đúng quy định, kết quả được đánh giá trên các mặt ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân. Qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời cũng đã chỉ ra cho cấp ủy cấp dưới và đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ được những ưu điểm đạt được, những mặt còn hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao và trong rèn luyện đạo đức, lối sống để có những biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Nhằm phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, cấp ủy, lãnh đạo các chi, đảng bộ cần phát huy những ưu điểm đạt được trong thời gian qua; đồng thời khắc phục ngay những mặt còn hạn chế, khuyết điểm mà Tổ kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã chỉ ra. Tiếp tục tổ chức triển khai học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và những quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu ban hành Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm sát với chức năng, nhiệm vụ, thực tiễn của tổ chức đảng. Trong quá trình thực hiện bám sát Quy trình, thủ tục, biểu mẫu theo hướng dẫn; đồng thời căn cứ tình hình thực tiễn trong chi, đảng bộ cần có sự điều chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các cuộc kiểm tra, giám sát đã đề ra trong năm.
UBKT Đảng ủy Công an tỉnh
Admin