Danh sách Thủ tục hành chính
Tiêu đềBiểu mẫu
1/ Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
2/ Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
3/ Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
4/ Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
5/ Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
6/ Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
7/ Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
8/ Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận.
9/ Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thô sơ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
10/ Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
11/ Cấp Giấy phép vận chuyển vũ khí tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
12/ Cấp Giấy phép sửa chữa vũ khí tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
13/ Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ quân dụng tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
14/ Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
14/ Cấp Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
15/ Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
16/ Cấp Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
17/ Điều chỉnh Giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
18/ Cấp Giấy phép trang bị công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
19/ Cấp Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
20/ Cấp đổi Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
21/ Cấp lại Giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
22/ Cấp Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
23/ Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
24/ Cấp Giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
25/ Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
26/ Thu hồi vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ và giấy phép, giấy xác nhận, giấy chứng nhận, chứng chỉ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
27/ Đề nghị huấn luyện về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
28/ Cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
29/ Cấp lại Giấy chứng nhận sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
30/ Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận.
31/ Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
32/ Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
33/ Đề nghị làm mất tính năng, tác dụng của vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận
34/ Đề nghị xác nhận tình trạng vũ khí, công cụ hỗ trợ đã mất tính năng, tác dụng để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại tại Phòng CS QLHC về TTXH - Công an tỉnh Ninh Thuận