Phòng chống tham nhũng

Triển khai, thực hiện Nghị định số 124 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại và Thông tư số 129 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân(12/01/2021)

Triển khai, thực hiện Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2020, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012) và Thông tư số 129/2020/TT-BCA ngày 08/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân (có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2021, thay thế Thông tư số 12/2015/TT-BCA ngày 02/3/2015).