Lịch tiếp Công dân
Lịch tiếp Công dân
Lịch tiếp Công dân hằng quý của Giám đốc Công an tỉnh [Quý II/2019] 
31/03/2019 
 
Căn cứ Luật tiếp công dân ngày 25/11/2013;
Căn cứ Thông tư số 30/2015/TT-BCA ngày 03/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân; 
Căn cứ Quy chế làm việc của Công an tỉnh Ninh Thuận,
Công an tỉnh thông báo Lịch tiếp công dân Quý II/2019 như sau:
Lịch tiếp công dân
a) Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Công an tỉnh bố trí cán bộ tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.
b) Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ vào các ngày:
- Ngày 17/4/2019;
- Ngày 15/5/2019;
- Ngày 19/6/2019.
Lưu ý: Trường hợp Giám đốc đi công tác đột xuất, không thể bố trí, thì giao quyền cho Phó Giám đốc (trực) tiếp công dân theo quy định.
c) Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 18, Luật tiếp công dân năm 2013.
Thời gian, địa điểm
- Buổi sáng: từ 7h30 đến 10h30;
- Buổi chiều: từ 13h30 đến 16h30.
- Địa điểm: tại địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh (Số 287 đường 21/8, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
Trân trọng thông báo./.
Quản trị Trang thông tin Công an tỉnh