Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hội nghị tổng kết công tác phối hợp phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường tỉnh Ninh Thuận năm 2019 và triển khai kế hoạch phối hợp năm 2020 
02/01/2020 
Lãnh đạo hai đơn vị ký kết
Ngày 30/12/2019, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh và Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 347/QC-CAT-STNMT ngày 04/5/2013 và Kế hoạch số 16 ngày 07/01/2019 về việc phối hợp thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2019.
Ngay sau ký kết Kế hoạch phối hợp số 16, các đơn vị đã tổ chức quán triệt nghiêm túc nội dung quy chế cho toàn thể cán bộ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đơn vị trong việc thực hiện quy chế. Trong năm 2019, đã tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thanh tra, kiểm tra; duy trì việc trao đổi thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về môi trường; các thủ đoạn đối phó tinh vi của các đối tượng vi phạm; những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu tranh với tội phạm trên lĩnh vực này… Gắn hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật, quy định của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nhằm nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và nhận thức của người người dân sống trên địa bàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Thị Thái Bình, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát môi trường phát biểu: “Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta từ lâu đặc biệt quan tâm, coi đây là một vấn đề có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội, sức khỏe cộng đồng, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Vì vậy đề nghị hai đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung, chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý nhà nước, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh, kiểm tra đột xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao và ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương”.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2020 như: Nâng cao trách nhiệm trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh, kiểm tra, kiểm soát, giám sát, tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở; chú trọng công tác phòng ngừa, kịp thời, chủ động tham mưu chương trình, kế hoạch, phương án phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; trao đổi và cung cấp thông tin, tài liệu nhanh chóng, kịp thời. Qua đó, hai đơn vị đã đi đến thống nhất và ký kết Kế hoạch phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020.

Duy Thiết (PRTC)
Admin