Tuyên truyền Nghị quyết và Pháp luật
Tuyên truyền Nghị quyết và Pháp luật
Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 
22/05/2019 
 
Ngày 21/5/2019, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Tại Điều 1 của dự thảo Thông tư này đã nêu rõ những điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó, bổ sung vào Điều 22 của Thông tư số 16/2018/TT-BCA về trách nhiệm của Cục Công nghiệp an ninh, như sau:
“3. Cục Công nghiệp an ninh có trách nhiệm:
a) Tổ chức nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.
b) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam lĩnh vực an ninh đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân sản xuất.”
Toàn văn dự thảo Thông tư và 02 phụ lục về Danh mục vũ khí thể thao và Danh mục công cụ hỗ trợ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.
Nguồn: Bộ Công an
Admin