Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Thông tư về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân 
13/04/2019 
 
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 26 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định việc ký kết, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động hợp đồng tại các Bộ Tư lệnh, Cục và tương đương, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp công lập trong CAND.

* Điều 8 quy định về điều kiện ký kết hợp đồng lao động như sau:

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính được vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp, trên cơ sở yêu cầu sản xuất, kinh doanh tính toán số lượng lao động và yêu cầu về trình độ chuyên môn, tay nghề để ký kết hợp đồng với người lao động, nhưng không được trái với các quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, việc ký kết hợp đồng với người lao động phải bảo đảm các điều kiện sau:

- Trong số lượng của từng loại hợp đồng lao động được phê duyệt theo quy định tại Điều 4 Thông tư này và đúng thẩm quyền ký kết quy định tại Điều 12 Thông tư này;

- Người lao động bảo đảm các tiêu chuẩn quy định tại Điều 7 Thông tư này và là người trúng tuyển trong đợt tuyển lao động của đơn vị, địa phương theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 15 Thông tư này.

* Điều 10 quy định về các loại hợp đồng lao động, gồm những loại sau:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, theo đó, hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng với những công việc mà đơn vị sử dụng lao động và người lao động không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn, theo đó, hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng với những công việc mà đơn vị sử dụng lao động và người lao động xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng (gọi tắt là hợp đồng mùa vụ).

- Cũng theo quy định tại Điều 10, khi hợp đồng lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 hết hạn mà người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại Khoản 3 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

- Đối với hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, khi hợp đồng lao động quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này hết hạn, Công an đơn vị, địa phương không được tiếp tục sử dụng người lao động làm các công việc đã giao kết trong hợp đồng. Trong trường hợp tiếp tục có nhu cầu sử dụng, Công an đơn vị, địa phương phải căn cứ vào số lượng, loại hợp đồng lao động được Bộ duyệt trong năm để ký kết hợp đồng lao động mới.

* Quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; giải quyết tranh chấp lao động, xử lý vi phạm được quy định tại Chương III của Dự thảo.

Tải Toàn văn của dự thảo Thông tư tại đây.
Hạn góp ý kiến xây dựng Thông tư đến hết ngày 08/06/2019.

Admin