Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị định về công nghiệp an ninh 
13/04/2019 
 
Mới đây, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 về công nghiệp an ninh do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 07 chương 28 điều.

Theo đó, Nghị định này hướng dẫn chi tiết thi hành Luật CAND năm 2018 về công nghiệp an ninh, bao gồm nguyên tắc xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; nhiệm vụ, tổ chức hoạt động công nghiệp an ninh; quy hoạch, kế hoạch, nguồn lực xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh; chính sách đối với công nghiệp an ninh; quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý và thực hiện nhiệm vụ công nghiệp an ninh. 

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động công nghiệp an ninh của Việt Nam.

* Điều 7 quy định về sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng phục vụ công tác công an, trong đó, những sản phẩm có các tiêu chí dưới đây được xác định là sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng phục vụ công tác công tác công an:

- Là sản phẩm cần thiết phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, có những tính năng đặc thù phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nghiệp vụ của các lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;

- Được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất theo quy định của Nhà nước;

- Được pháp luật quy định rõ về công tác quản lý và sử dụng (đối tượng được sử dụng; trường hợp sử dụng).

* Các hành vi nghiêm cấm và xử lý vi phạm được quy định tại Điều 8, theo đó các hành vi nghiêm cấm, gồm:

- Tiết lộ bí mật nhà nước về quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, kết quả khoa học, công nghệ có liên quan đến công nghiệp an ninh, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND;

- Khai thác, sử dụng trái phép thiết bị và tài sản do Nhà nước giao cho cơ sở công nghiệp an ninh;
- Mua, bán, tàng trữ, sử dụng trái phép những sản phẩm công nghiệp an ninh chuyên dụng do công nghiệp an ninh sản xuất.

- Sử dụng và chuyển giao trái phép những thông tin, tài liệu, sáng chế, quy trình và bí quyết công nghệ thuộc bí mật nhà nước về công nghiệp an ninh

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động công nghiệp an ninh.
Cũng theo quy định tại Điều 8, xử lý vi phạm được quy định như sau: Mọi tổ chức và cá nhân vi phạm các hành vi nghiêm cấm tại Khoản (1) Điều này phải được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tải Toàn văn dự thảo Nghị định tại đây.
Thời hạn lấy ý kiến dự thảo đến ngày 10/6/2019

Nguồn: Bộ Công an

Admin