Góp ý dự thảo văn bản
Góp ý dự thảo văn bản
Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân 
08/04/2019 
 
Bộ Công an chủ trì và đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Dự thảo gồm 4 chương, 17 điều.

Theo đó, Nghị định này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục tuyển chọn và chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

* Đối tượng tuyển chọn và thời gian phục vụ được quy định tại Điều 3, với những chú ý sau:

-  Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự. Công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

- Thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng và được kéo dài không quá 06 tháng theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân năm 2018.

* Tiêu chuẩn tuyển chọn được quy định tại Điều 4, Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây:

- Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

- Tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân tốt nghiệp trung học cơ sở.

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

* Hồ sơ tuyển chọn, chế độ chính sách, Chuyển sang chế độ phục vụ chuyên nghiệp được quy định tại Điều 5, Điều 7, Điều 8 của Dự thảo.

* Bên cạnh đó, Bộ Công an cũng đã hoàn thành xây dựng dự thảo Tờ trình về việc ban hành Nghị định nêu trên.

Xem toàn văn Dự thảo Nghị định tại đây.
Xem Tờ trình tại đây.

Thời hạn lấy ý kiến là 05/6/2019./.
Nguồn: Bộ Công an
Admin