Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ
Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Thuận chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả 
22/07/2020 
 
Nhiệm kỳ qua, toàn Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Thuận nỗ lực, đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
“Chủ động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” là phương châm hành động của Đảng bộ Công an tỉnh mỗi năm trong toàn nhiệm kỳ. Trước tình hình an ninh, trật tự luôn diễn biến phức tạp, đặt ra áp lực lớn cho công tác Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương của Trung ương, trực tiếp là Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy Công an Trung ương về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND, trọng tâm là Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng ngừa xã hội gắn với kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII; phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân sự, Biên phòng, các ngành, các cấp làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn triển khai, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng; không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ. Tiêu biểu như kịp thời ngăn chặn các đối tượng chính trị kêu gọi biểu tình, tuần hành xảy ra vào tháng 6/2018 khi tình hình biển Đông phức tạp và Quốc hội thảo luận dự thảo Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu kinh tế. Mặc dù các đối tượng lợi dụng tình hình kích động biểu tình trên quy mô lớn nhưng với quyết tâm cao và bản lĩnh nghề nghiệp, các lực lượng nhanh chóng tham mưu, kịp thời triển khai các phương án giải quyết, ổn định tình hình, không để diễn biến phức tạp, được các cấp chính quyền và đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.
Phòng Công tác đảng và công tác chính trị
Admin