Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an tỉnh Ninh Thuận: Triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 
20/06/2019 
 
Nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai, thi hành, thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, gắn với thực tiễn công tác của lực lượng Công an nhân dân, giúp cán bộ, chiến sĩ Công an toàn tỉnh nêu cao ý thức trách nhiệm, chấp hành và thực thi đúng pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; thực hiện Kế hoạch số 110 ngày 04/4/2019 của Bộ Công an và Kế hoạch số 936 ngày 14/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 125 ngày 06/6/2019 về việc triển khai, thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trong Công an tỉnh, xác định những nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
- Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành đến cán bộ chủ chốt và cán bộ, chiên sĩ có liên quan thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý nhằm thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; khai thác tối đa, hiệu quả hoạt động của Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để phục vụ hoạt động tuyên truyền.
2. Rà soát, thống kê, đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018
3. Tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 khi có yêu cầu./.
Phòng Tham mưu
Admin 
Tin đã đưa
(08/10)
(01/10)
(26/09)
(23/09)
(18/09)
(27/08)
(25/08)
(13/08)
(07/08)
(07/08)