Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an tỉnh Ninh Thuận: Triển khai, thi hành Luật Đặc xá năm 2018 
21/06/2019 
 
Nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương nhằm triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản hướng dẫn được kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn; thực hiện Quyết định số 1085 ngày 20/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 127 ngày 06/6/2019 về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Đặc xá năm 2018
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Đặc xá năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hội nghị tập huấn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật đến cán bộ chủ chốt thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Đặc xá năm 2018 đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý nhằm thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Đặc xá năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; khai thác tối đa, hiệu quả hoạt động Trang thông tin điện tử Công an tỉnh để phục vụ hoạt động tuyên truyền.
2. Rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật, lập danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ, kể cả văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành có liên quan đến công tác đặc xá, bảo đảm sự thống nhất trong hệ thống pháp luật về đặc xá.
3. Tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn có liên quan khi có yêu cầu.
4. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả, đúng pháp luật.
Phòng Tham mưu
Admin 
Tin đã đưa
(08/10)
(01/10)
(26/09)
(23/09)
(18/09)
(27/08)
(25/08)
(13/08)
(07/08)
(07/08)