Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Hoạt động Lãnh đạo Công an tỉnh
Công an tỉnh Ninh Thuận: Triển khai, thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 
21/06/2019 
 
Nhằm xác định trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an các đơn vị, địa phương nhằm triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy định chi tiết, biện pháp thi hành bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; thực hiện Quyết định số 1027 ngày 19/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch số 126 ngày 06/6/2019 về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018, xác định một số nội dung trọng tâm sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức hội nghị tập huấn Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 đến cán bộ chủ chốt và cán bộ, chiên sĩ có liên quan thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
- Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 đến cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền quản lý nhằm thống nhất nhận thức, triển khai thực hiện có hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Công an nhân dân năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; khai thác tối đa, hiệu quả hoạt động Trang thông tin điển tử Công an tỉnh để phục vụ hoạt động tuyên truyền.
2. Tham gia rà soát, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật Công an nhân dân năm 2018
- Tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ, chính sách của lực lượng Công an; đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Công an nhân dân năm 2018.
- Tổ chức nghiên cứu và tham gia góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết, biện pháp thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018. 3. Triển khai tổ chức thực hiện Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành, nhất là văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mô hình tổ chức Công an các cấp; về chức vụ, chức danh, cấp bậc hàm, hạn tuổi phục vụ trong Công an nhân dân; các văn bản liên quan đến công tác xây dựng lực lượng, hậu cần Công an nhân dân./.
Phòng Tham mưu
Admin 
Tin đã đưa
(08/10)
(01/10)
(26/09)
(23/09)
(18/09)
(27/08)
(25/08)
(13/08)
(07/08)
(07/08)