Tiêu đề:THỦ TỤC HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT
Hướng dẫn thủ tục:

Thủ tục

Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp đăng ký thường trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Giám đốc Công an cấp tỉnh hủy bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an TP. Phan Rang – Tháp Chàm; Trưởng Công an huyện hủy bỏ việc đăng ký thường trú trái pháp luật của Công an xã, thị trấn thuộc huyện.

Bước 2: Công an xã, thị trấn, Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm gửi Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật và lịch hẹn giải quyết cho công dân.

    Bước 3: Công dân nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thuộc CA TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

    Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết biên nhận cho công dân.

Bước 5: Thời gian trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Đội Cảnh sát QLHC Về TTXH thuộc Công an TP.Phan Rang – Tháp Chàm.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú;

- Sổ hộ khẩu.

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan thực hiện

- Công an xã, thị trấn đối với địa bàn các huyện;

- Đội QLHC về TTXH đối với địa bàn TP.Phan Rang – Tháp Chàm

Kết quả thực hiện

+ Thu hồi sổ hộ khẩu nếu hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú của tất cả người có tên trong sổ hộ khẩu.

+ Sổ hộ khẩu (đã xóa tên đối với người bị hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cư trú (Luật số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013);

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.


Biểu mẫu: