Tiêu đề:THỦ TỤC HỦY BỎ KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TRÁI PHÁP LUẬT
Hướng dẫn thủ tục:

Thủ tục

Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật

Trình tự thực hiện

Bước 1: Trường hợp đăng ký tạm trú không đúng thẩm quyền, không đúng điều kiện và đối tượng quy định tại Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Trưởng Công an huyện, thành phố  thuộc tỉnh hủy bỏ việc đăng ký tạm trú trái pháp luật của Công an xã, phường, thị trấn.

Bước 2: Công an xã, phường, thị trấn gửi Quyết định việc hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trái pháp luật và lịch hẹn giải quyết cho công dân.

    Bước 3: Công dân nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Công an xã, phường, thị trấn.

    Bước 4: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra và viết biên nhận cho công dân.

Bước 5: Thời gian trả kết quả: Theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Quyết định hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú;

- Sổ tạm trú

b) Số lượng hồ sơ:    01 (một) bộ

Thời hạn giải quyết

Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ Công an xã, phường, thị trấn  xóa tên công dân trong sổ đăng ký tạm trú và trong sổ tạm trú.

Đối tượng thực hiện

Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, công dân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài vẫn còn quốc tịch Việt Nam trở về Việt Nam sinh sống.

Cơ quan thực hiện

- Công an xã, phường, thị trấn.

 

Kết quả thực hiện

+ Thu hồi sổ tạm trú nếu hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú của tất cả người có tên trong sổ tạm trú.

+ Sổ tạm trú (đã xóa tên đối với người bị hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú).

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

Không

Cơ sở pháp lý

+ Luật Cư trú (Luật số 03/VBHN-VPQH ngày 11/7/2013);

+ Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú;

+ Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký, quản lý cư trú.

+ Thông tư 61/2014/TT-BCA ngày 20/11/2014 của Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.


Biểu mẫu: