Tiêu đề:8/ THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO ĐẢM CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Hướng dẫn thủ tục:

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Các cơ sở quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy

Khoản 1 điều 9 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công an

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC do người đứng đầu cơ sở ký (mẫu PC06).

2. Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt về PC&CC; văn bản nghiệm thu về PC&CC (nếu có).

3. Bảng thống kê các phương tiện PC&CC; phương tiện, thiết bị cứu người cơ sở đã trang bị.

4. Quyết định thành lập Đội PC&CC cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về PC&CC.

5. Phương án chữa cháy (có phê duyệt của cơ quan thẩm quyền).

6. Bản sao các quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về PC&CC, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

7. Quy định về phân công chức trách, nhiệm vụ PC&CC của cơ sở.

8. Các quy trình kỹ thuật an toàn về PC&CC phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

X

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

 

X

 

X

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Giải quyết ngay khi nhận được hồ sơ

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

5.6

Lệ phí

 

Không thu lệ phí

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ

TCCN

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định và đảm bảo các điều kiện thì viết giấy biên nhận và hẹn ngày kiểm tra xác nhận đưa vào quản lý về PCCC.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại TCCN, hướng dẫn bổ sung hồ sơ để thực hiện lại theo B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Phụ lục 06-STCL Giấy biên nhận

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 ban hành theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận

B3

Khi tiếp nhận hồ sơ do bộ phận (cán bộ) chuyên môn chuyển đến, cán bộ quản lý địa bàn, cơ sở có trách nhiệm xem xét toàn bộ hồ sơ và kiểm tra thực tế tại cơ sở. Kết quả kiểm tra được lập biên bản theo mẫu PC05 Ban hành kèm theo Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an.

- Nếu bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC thì kết luận trong biên bản và chuyển lãnh đạo đội 2 kiểm tra để trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt.

- Nếu không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC thì kiến nghị trong biên bản kiểm tra để TCCN khắc phục và thực hiện lại theo bước 1.

Bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Mẫu số PC05 Ban hành kèm theo  Thông tư số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

B4

Khi tiếp nhận hồ sơ do bộ phận (cán bộ) chuyên môn chuyển đến, lãnh đạo đội 2 có trách nhiệm xem xét toàn bộ hồ sơ.

- Nếu đồng ý kết quả kiểm tra xác nhận điều kiện an toàn PCCC thì trình lãnh đạo đơn vị phê duyệt xác nhận.

- Nếu không đồng ý do hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì chuyển hồ sơ lại B3 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Đội 2

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Mẫu số PC05 Ban hành kèm theo  Thông tư số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

B5

Khi nhận được hồ sơ lãnh đạo đơn vị kiểm tra:

- Nếu đồng ý thì ký xác nhận và chuyển ngay đến văn thư đơn vị để đóng dấu.

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B4 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Mẫu số PC05 Ban hành kèm theo  Thông tư số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

B6

Khi nhận được biên bản kiểm tra xác nhận do lãnh đạo đơn vị chuyển đến, văn thư có trách nhiệm đóng dấu và chuyển ngay cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gửi cho TCCN.

Văn thư và bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Mẫu số PC05 Ban hành kèm theo  Thông tư số 66/2014/TT-BCA

ngày 16/12/2014 của Bộ Công an

B7

Tiếp nhận biên bản kiểm tra xác nhận từ văn thư chuyển đến, Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc và trả kết quả cho TCCN, đồng thời thống kê kết quả thực hiện TTHC theo mẫu.

Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Phụ lục 08-STCL Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

- Phụ lục 09-STCL Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Phụ lục 07-STCL) phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2011;

2. Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

4. Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

 

HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Mã hiệu

Nơi lưu

Thời gian lưu

P/pháp hủy hồ sơ

 

Bộ hồ sơ TTHC quy định tại mục 5.2

 

PC07

 

Theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02

 

Giấy biên nhận hồ sơ

Phụ lục 06-STCL

PC07

 

 

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phụ lục 07-STCL

PC07

 

 

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08-STCL

PC07

 

 

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09-STCL

PC07

 

 

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

PC05

PC07

 

 

 

PHỤ LỤC

STT

Tên phụ lục/ biểu mẫu

Mã hiệu

1

Giấy biên nhận hồ sơ

Phụ lục 06-STCL

2

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phụ lục 07-STCL

3

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08-STCL

4

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09-STCL

5

Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy

PC05

Biểu mẫu: