Tiêu đề:6/ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN CỨU NẠN, CỨU HỘ
Hướng dẫn thủ tục:

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

5.1.1

Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH:

1. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

2. Người chỉ huy phương tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm;

3. Người làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện cứu nạn, cứu hộ;

4. Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Khoản 1 điều 14 Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an.

 

5.1.2

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ:

- Thời gian huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần đầu từ 32 đến 48 giờ;

- Thời gian bồi dưỡng bổ sung hàng năm về nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ tối thiểu là 16 giờ.

Khoản 2 điều 14 Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an.

 

5.1.3

Hoàn thành chương trình huấn luyện và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu về lý thuyết và thực hành

 

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.2.1

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở

 

 

 

1. Văn bản đề nghị tổ chức huấn luyện;

2. Danh sách trích ngang lý lịch.

3. Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

X

X

 

5.2.2

Đối với cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 

 

 

1. Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;

2. Sơ yếu lý lịch.

3. Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

05 ngày kể từ khi kiểm tra xong và đạt yêu cầu về lý thuyết và thực hành

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

5.6

Lệ phí

 

Không thu lệ phí

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ

TCCN

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định và đảm bảo các điều kiện thực hiện TTHC thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả (sau 05 ngày kể từ ngày kiểm tra xong và đạt yêu cầu kể cả lý thuyết lẫn thực hành) và chuyển hồ sơ đến bộ phận chuyên môn (cán bộ) để thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại TCCN, hướng dẫn bổ sung hồ sơ để thực hiện lại theo B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

Phụ lục 06-STCL Giấy biên nhận

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01 ban hành theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận

B3

Thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu (có thể huấn luyện ngay hoặc kết hợp mở lớp huấn luyện) thì bộ phận (cán bộ) thẩm định hồ sơ dự thảo kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo thời gian mở lớp và chuyển đến Tổ trưởng tổ TTHL kiểm tra xem xét.

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì bộ phận (cán bộ) được phân công thẩm định hồ sơ trả hồ sơ về bộ phận tiếp nhận để thực hiện lại theo B2 và nêu rõ lý do.

Bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B4

Khi tiếp nhận hồ sơ do bộ phận (cán bộ) chuyên môn chuyển đến, Tổ trưởng tổ TTHL có trách nhiệm xem xét toàn bộ hồ sơ.

- Nếu đồng ý kết quả thẩm định thì ký nháy vào kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH để trình lãnh đạo đơn vị duyệt, ký.

- Nếu không đồng ý do hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì chuyển hồ sơ lại B4 và nêu rõ lý do.

Tổ trưởng tổ TTHL

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Khi nhận được hồ sơ lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung dự thảo kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH:

- Nếu đồng ý thì ký vào kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH và chuyển ngay đến văn thư đơn vị để đóng dấu.

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B4 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Khi nhận được kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH do lãnh đạo đơn vị chuyển đến, văn thư có trách nhiệm phô tô bổ sung văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH theo số lượng ghi tại nơi nhận, đóng dấu và chuyển ngay cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gửi cho TCCN.

Văn thư và bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH:

- Nếu kết quả kiểm tra kiến thức (lý thuyết và thực hành) đạt yêu cầu thì bộ phận (cán bộ) chuyên môn tổ chức dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH để trình Tổ trưởng tổ TTHL.

- Nếu kết quả kiểm tra kiến thức (lý thuyết hoặc thực hành) không đạt thì bộ phận (cán bộ) chuyên môn dự thảo văn bản thông báo những trường hợp không đạt để trình Tổ trưởng tổ TTHL.

Bộ phận chuyên môn

03 ngày

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH- Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH

hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

B8

Tổ trưởng tổ TTHL có trách nhiệm kiểm tra xem xét dự thảo Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có):

- Nếu đồng ý thì ký nháy vào dự thảo Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) trước khi trình lãnh đạo đơn vị.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B7 để thực hiện lại và nêu rõ lý do.

Tổ trưởng tổ TTHL

0,5 ngày

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH- Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH

hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

B9

Khi nhận được hồ sơ, lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung dự thảo Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có):

- Nếu đồng ý thì ký vào Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có), đồng thời chuyển ngay đến văn thư đơn vị để đóng dấu.

 

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B8 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

01 ngày

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH- Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

B10

Khi nhận được GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) do lãnh đạo đơn vị chuyển đến, văn thư có trách nhiệm phôtô  Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) theo số lượng ghi tại nơi nhận, đóng dấu và chuyển ngay cho bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả. 

Văn thư

0,5 ngày

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH- Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

B11

Tiếp nhận GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) từ văn thư chuyển đến, vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc và trả kết quả cho TCCN.

Thống kê kết quả thực hiện TTHC theo mẫu.

Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Phụ lục 08-STCL Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

- Phụ lục 09-STCL Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Phụ lục 07-STCL) phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2011;

2. Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

3. Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

4. Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26/11/2013 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

 

HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Mã hiệu

Nơi lưu

Thời gian lưu

P/pháp hủy hồ sơ

 

Bộ hồ sơ TTHC quy định tại mục 5.2

 

PC07

Lâu dài

Theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02

 

Giấy biên nhận hồ sơ

Phụ lục 06-STCL

PC07

Lâu dài

 

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phụ lục 07-STCL

PC07

Lâu dài

 

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08-STCL

PC07

Lâu dài

 

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09-STCL

PC07

Lâu dài

 

Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH

 

PC07

Lâu dài

 

 

 PHỤ LỤC

STT

Tên phụ lục/ biểu mẫu

Mã hiệu

1

Giấy biên nhận hồ sơ

Phụ lục 06-STCL

2

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phụ lục 07-STCL

3

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08-STCL

4

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09-STCL

5

Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH

 

6

GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH

Mẫu số 02

Biểu mẫu: