Tiêu đề:5/ NGHIỆM THU VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
Hướng dẫn thủ tục:

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Dự án, công trình, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đã được thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy, trước khi đưa vào sử dụng phải được chủ đầu tư, chủ phương tiện tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy

Khoản 1 điều 17 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

- Bản sao giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

 

 

 

5.3

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.4

Thời gian xử lý

 

Không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày các bên liên quan thông qua biên bản nghiệm thu, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm xem xét, nếu đạt các yêu cầu thì ra văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy.

5.5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả

5.6

Lệ phí

 

Không

5.7

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ.

TCCN

Giờ hành chính

Theo mục 5.2

B2

Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ .

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày các bên liên quan thông qua biên bản nghiệm thu đạt các yêu cầu về PCCC theo quy định).

Lập phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc và chuyển hồ sơ đến bộ phận (cán bộ) chuyên môn để thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn TCCN bổ sung và thực hiện lại B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Phụ lục 06-STCL Giấy biên nhận

 

 

 

 

 

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

 

 

 

Mẫu số 01 ban hành theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Ninh Thuận

B3

Tiến hành nghiệm thu theo trình tự sau:

a) Kiểm tra hồ sơ: Kiểm tra nội dung và tính pháp lý của hồ sơ nghiệm thu về PCCC do chủ đầu tư chuẩn bị:

- Nếu hồ sơ đảm bảo về nội dung và tính pháp lý theo quy định thì tiến hành kiểm tra thực tế.

- Nếu hồ sơ không đảm bảo về nội dung và tính pháp lý theo quy định thì trả lại hồ sơ cho TCCN kèm theo văn bản nêu rõ lý do và đề nghị TCCN điều chỉnh bổ sung nội dung theo quy định.

 

b) Tiến hành kiểm tra thực tế việc thi công lắp đặt trang thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình theo thiết kế đã thẩm duyệt; tổ chức kiểm tra thử nghiệm hoạt động thực tế các hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy của công trình xét thấy cần thiết.

 

c) Lập và thông qua biên bản nghiệm thu:

- Trường hợp công trình chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về PCCC theo quy định (nội dung chưa đáp ứng được các điều kiện về PCCC được phản ánh trong biên bản nghiệm thu) thì đề nghị TCCN thực hiện các biện pháp khắc phục những thiếu sót ghi trong biên bản nghiệm thu để tổ chức nghiệm thu lại.

Việc tổ chức nghiệm thu lại thực hiện theo điểm b của B3.

 

- Trường hợp công trình đáp ứng đầy đủ các các điều kiện (thể hiện trong biên bản nghiệm thu) về PCCC theo quy định thì tiến hành dự thảo văn bản nghiệm thu trình lãnh đạo Đội 2.

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thành phần do lãnh đạo đơn vị hoặc lãnh đạo đội 2 phân công

 

 

 

 

 

Thành phần tham gia kiểm tra thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ phận chuyên môn

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật không quy định cụ thể thời hạn giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pháp luật không quy định cụ thể thời hạn giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 ngày kế từ khi thông qua biên bản.

 

 

 

 

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

 

 

 

 

 

- Công văn phúc đáp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biên bản nghiệm thu (theo mẫu PC05 ban hành kèm theo Thông tư 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an)

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản nghiệm thu về PCCC theo nội dung hướng dẫn của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ

B4

Xem xét hồ sơ và văn bản nghiệm thu do bộ phận chuyên môn dự thảo.

+ Nếu đồng ý thì ký nháy vào văn bản nghiệm thu để trình lãnh đạo đơn vị duyệt, ký.

+ Nếu không đồng ý thì chuyển hồ sơ về lại B3 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo Đội 2

02 ngày

- Biên bản nghiệm thu (theo mẫu PC05)

- Văn bản nghiệm thu về PCCC.

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B5

Khi nhận được văn bản nghiệm thu về PCCC, lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung dự thảo văn bản nghiệm thu:

- Nếu đồng ý thì ký vào văn bản nghiệm thu và chuyển ngay đến văn thư đơn vị để đóng dấu.

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B4 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

1,5 ngày

- Biên bản nghiệm thu (theo mẫu PC05)

- Văn bản nghiệm thu về PCCC.

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B6

Khi nhận được văn bản nghiệm thu về PCCC do lãnh đạo đơn vị chuyển đến (đã ký), văn thư có trách nhiệm đóng dấu vào văn bản và chuyển ngay cho bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư đơn vị

0,5 ngày

- Biên bản nghiệm thu (theo mẫu PC05)

- Văn bản nghiệm thu về PCCC.

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

B7

Tiếp nhận văn bản nghiệm thu từ văn thư chuyển đến, vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc và trả kết quả cho TCCN.

Thống kê kết quả thực hiện TTHC theo mẫu.

 

Bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- Biên bản nghiệm thu (theo mẫu PC05)

- Phụ lục 07-STCL Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

- Phụ lục 08-STCL Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

- Phụ lục 09-STCL Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Lưu ý

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc (Phụ lục 07-STCL) phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.7.

5.8

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngay 29 tháng 6 năm 2011;

2. Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

4. Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

 

HỒ SƠ

STT

Tên hồ sơ

Mã hiệu

Nơi lưu

Thời gian lưu

P/pháp hủy hồ sơ

 

Bộ hồ sơ TTHC quy định tại mục 5.2

 

PC07

Lâu dài

Theo Quy trình Kiểm soát hồ sơ QT-HT-02

 

Giấy biên nhận hồ sơ

Phụ lục 06-STCL

PC07

Lâu dài

 

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phụ lục 07-STCL

PC07

Lâu dài

 

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08-STCL

PC07

Lâu dài

 

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09-STCL

PC07

Lâu dài

 

Biên bản nghiệm thu về PCCC

PC05

PC07

Lâu dài

 

Văn bản nghiệm thu về PCCC

 

PC07

Lâu dài

 

PHỤ LỤC

STT

Tên phụ lục/ biểu mẫu

Mã hiệu

1

Giấy biên nhận hồ sơ

Phụ lục 06-STCL

2

Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc

Phụ lục 07-STCL

3

Sổ theo dõi kết quả xử lý công việc

Phụ lục 08-STCL

4

Sổ thống kê kết quả thực hiện TTHC

Phụ lục 09-STCL

5

Biên bản nghiệm thu

PC05

Biểu mẫu: