Tiêu đề:4/ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DỊCH VỤ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY
Hướng dẫn thủ tục:

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2011;

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

3. Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

4. Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Tổ chức, cá nhân có giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy bị mất; cơ sở kinh doanh có sự thay đổi về tên gọi, người đứng đầu, người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi địa điểm, ngành, nghề  kinh doanh dịch vụ PCCC mà có văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

Khoản 3, Điều 49 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy

X

 

5.4

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.5

Thời hạn giải quyết

 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5.6

Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH

5.7

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

5.8

Lệ phí

 

Không

5.9

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ

TCCN

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận, hẹn ngày trả kết quả (sau 05 ngày làm việc).

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại TCCN, hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ để thực hiện lại theo B1.

Bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả

Thực hiện ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ

- BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

B3

Bộ phận (cán bộ) chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra đối chiếu hồ sơ lưu tại đơn vị nếu:

- Đảm bảo theo yêu cầu thì dự thảo Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC để trình Chỉ huy Đội 1 kiểm tra trình ký.

 

- Nếu không đảm bảo yêu cầu thì dự thảo văn bản thông báo không đảm bảo các yêu cầu để cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC đến các tổ chức, cá nhân biết.

Bộ phận (cán bộ) chuyên môn

 

 

 

 

 

 

1,5 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- GXN (Mẫu số PC22 Thông tư 66/TT-BCA )

 

 

 

 

 

Công văn phúc đáp

B4

Kiểm tra điều kiện để cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC:

- Nếu đảm bảo các điều kiện thì Chỉ huy Đội 1 ký nháy GXN và trình lãnh đạo đơn vị duyệt, ký.

- Nếu không đảm bảo các điều kiện để cấp lại GXN, thì chuyển B3 để thức hiện lại và nêu rõ lý do.

Chỉ huy

Đội 1

0,5 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- GXN (Mẫu số PC22 Thông tư 66/TT-BCA )

B5

Duyệt hồ sơ:

- Nếu đồng ý, lãnh đạo đơn vị ký vào GXN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC và chuyển ngay đến văn thư đơn vị đóng dấu.

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B4 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

 

0,5 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- GXN (Mẫu số PC22 Thông tư 66/TT-BCA )

B6

Khi nhận được GXN do lãnh đạo đơn vị chuyển đến, văn thư có trách nhiệm phô tô bổ sung 01 GXN, đóng dấu và chuyển ngay cho bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả.

Văn thư đơn vị

0,5 ngày

- GXN (Mẫu số PC22 Thông tư 66/TT-BCA )

B7

Tiếp nhận GXN từ văn thư chuyển đến, vào sổ theo dõi hồ sơ và trả kết quả cho TCCN.

 

Bộ phận (cá nhân) tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ

Lưu ý

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ – BM.05 phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.9.

- Nếu quá hạn giải quyết phải viết Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả (BM.04).

BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM.01

Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM.02

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

3

BM.03         

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM.04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

5

BM.05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

6

BM.06

Sổ theo dõi hồ sơ

7

Mẫu số PC22

GXN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

 

Mẫu số 03

Biên bản kiểm tra

HỒ SƠ LƯU

TT

Tên biểu mẫu

1

Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

3

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

5

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

6

Biên bản kiểm tra

7

GXN đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC

Hồ sơ được lưu tại Phòng PC07 – Công  an tỉnh Ninh Thuận theo quy định hiện hành

 


Biểu mẫu: