Tiêu đề:1/ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ
Hướng dẫn thủ tục:

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Cơ sở pháp lý

 

1. Luật phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2011;

2. Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy;

3. Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

4. Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

5.2

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

5.2.1

Đối tượng huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ CNCH:

1. Cán bộ, đội viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và đội phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành;

2. Người chỉ huy phương tiện thủy, tàu hỏa, tàu bay, người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, người điều khiển phương tiện, người làm việc và phục vụ trên phương tiện giao thông cơ giới có từ 30 chỗ ngồi trở lên và trên phương tiện giao thông cơ giới chuyên dùng để vận chuyển các chất, hàng nguy hiểm;

3. Người làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện cứu nạn, cứu hộ;

4. Các đối tượng khác có yêu cầu được huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ.

Khoản 2 điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

5.2.2

Thời gian huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ:

- Thời gian huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ lần đầu từ 32 đến 48 giờ;

- Thời gian huấn luyện lại để được cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ sau khi giấy này hết hạn sử dụng tối thiểu là 32 giờ.

Điểm b Khoản 3 điều 11 Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ

 

5.2.3

Hoàn thành chương trình huấn luyện và có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu về lý thuyết và thực hành

 

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.3.1

Đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở

 

 

 

1. Văn bản đề nghị tổ chức huấn luyện;

2. Danh sách trích ngang lý lịch.

3. Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên của người đăng ký dự lớp huấn luyện.

X

X

X

 

5.3.2

Đối với cá nhân có nhu cầu được huấn luyện và xin cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ

 

 

 

1. Đơn đề nghị tổ chức huấn luyện;

2. Sơ yếu lý lịch.

3. Giấy khám sức khỏe có xác nhận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên.

X

X

X

 

5.4

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

5.5

Thời gian giải quyết

 

05 ngày kể từ khi kiểm tra xong và đạt yêu cầu cả về lý thuyết và thực hành

5.6

Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH

5.7

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

 

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần

5.8

Lệ phí

 

Không thu lệ phí

5.9

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ

TCCN

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

B2

Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định và đảm bảo các điều kiện thực hiện TTHC thì viết Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả (sau 05 ngày kể từ ngày kiểm tra xong và đạt yêu cầu kể cả lý thuyết lẫn thực hành) và chuyển hồ sơ đến bộ phận (cán bộ) chuyên môn để thẩm định.

- Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại TCCN, hướng dẫn bổ sung hồ sơ để thực hiện lại theo B1.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- BM.01 Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 

 

 

 

 

 

 

BM.02 Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

B3

Thẩm định hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đạt yêu cầu (có thể huấn luyện ngay hoặc kết hợp mở lớp huấn luyện) thì bộ phận (cán bộ) thẩm định hồ sơ dự thảo kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo thời gian mở lớp và chuyển đến Chỉ huy Đội 4.

+ Nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì bộ phận (cán bộ) được phân công thẩm định hồ sơ trả hồ sơ về bộ phận tiếp nhận để thực hiện lại theo B2 và nêu rõ lý do.

Bộ phận (cán bộ) chuyên môn

Giờ hành chính

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

- Kế hoạch huấn luyện hoặc văn bản thông báo huấn luyện

B4

Khi tiếp nhận hồ sơ do bộ phận (cán bộ) chuyên môn chuyển đến, Chỉ huy Đội 4 có trách nhiệm xem xét toàn bộ hồ sơ.

- Nếu đồng ý kết quả thẩm định thì ký nháy vào kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH để trình lãnh đạo đơn vị duyệt, ký.

- Nếu không đồng ý do hồ sơ chưa đạt yêu cầu thì chuyển hồ sơ lại B4 và nêu rõ lý do.

Chỉ huy

Đội 4

Giờ hành chính

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

B5

Khi nhận được hồ sơ từ Chỉ huy Đội 4, lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung dự thảo kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH:

- Nếu đồng ý thì ký vào kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH và chuyển ngay đến văn thư đơn vị để đóng dấu.

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B4 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

Giờ hành chính

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

B6

Khi nhận được kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH do lãnh đạo đơn vị chuyển đến, văn thư có trách nhiệm phô tô bổ sung văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH theo số lượng ghi tại nơi nhận, đóng dấu và chuyển ngay cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để gửi cho TCCN.

Văn thư và bộ phận chuyên môn

Giờ hành chính

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Kế hoạch kiểm tra hoặc kế hoạch huấn luyện kiểm tra nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo mở lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

B7

Tổ chức huấn luyện, kiểm tra để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH:

- Nếu kết quả kiểm tra kiến thức (lý thuyết và thực hành) đạt yêu cầu thì bộ phận (cán bộ) chuyên môn tổ chức dự thảo Quyết định cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH để trình Chỉ huy Đội 4.

 

 

- Nếu kết quả kiểm tra kiến thức (lý thuyết hoặc thực hành) không đạt thì bộ phận (cán bộ) chuyên môn dự thảo văn bản thông báo những trường hợp không đạt để trình Chỉ huy Đội 4.

Tổ Tuyên truyền, huấn luyện và bộ phận chuyên môn

03 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH (Mu số 02 Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

 

Văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH

B8

Chỉ huy Đội 4 có trách nhiệm kiểm tra xem xét dự thảo Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có):

- Nếu đồng ý thì ký nháy vào dự thảo Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) trước khi trình lãnh đạo đơn vị.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại B7 để thực hiện lại và nêu rõ lý do.

Chỉ huy

Đội 4

0,5 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH (Mu số 02 Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

B9

Khi nhận được hồ sơ, Lãnh đạo đơn vị duyệt nội dung dự thảo Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có):

- Nếu đồng ý thì ký vào Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có), đồng thời chuyển ngay đến văn thư đơn vị để đóng dấu.

- Nếu không đồng ý thì chuyển lại B8 và nêu rõ lý do.

Lãnh đạo đơn vị

01 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH (Mu số 02 Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

B10

Khi nhận được GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) do lãnh đạo đơn vị chuyển đến, văn thư có trách nhiệm phôtô  Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) theo số lượng ghi tại nơi nhận, đóng dấu và chuyển ngay cho bộ phận (cán bộ) tiếp nhận và trả kết quả. 

Văn thư

0,5 ngày

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH (Mu số 02 Ban hành kèm theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

B11

Tiếp nhận GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo những trường hợp không đạt yêu cầu để cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH (nếu có) từ văn thư chuyển đến, vào sổ theo dõi kết quả xử lý công việc và trả kết quả cho TCCN.

Thống kê kết quả thực hiện vào Sổ theo dõi hồ sơ.

Bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả

Giờ hành chính

- BM.05 Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH và Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ CNCH hoặc văn bản thông báo không đạt yêu cầu để cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ CNCH.

- BM.06 Sổ theo dõi hồ sơ.

Lưu ý

- Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phải được thực hiện tại từng bước công việc của mục 5.9.

- Trường hợp hồ sơ gửi qua đường bưu điện và không liên hệ được với TCCN, bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính thực hiện công khai thông tin tại trụ sở cơ quan; sau thời gian 10 ngày làm việc, TCCN không liên hệ bổ sung hồ sơ thì chuyển hồ sơ được lưu trữ trong thời hạn không quá 01 tháng, quá thời hạn này, hồ sơ sẽ bị hủy.

BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

1

BM.01

Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

BM.02

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

3

BM.03         

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

BM.04

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

5

BM.05

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

6

BM.06

Sổ theo dõi hồ sơ

7

Mu số 02

Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC-CNCH

Một số biểu mẫu khác nếu có

HỒ SƠ LƯU

TT

Tên biểu mẫu

1

Phiếu tiếp nhận giải quyết hồ sơ và hẹn trả kết quả

2

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện, bổ sung hồ sơ

3

Phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ

4

Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả

5

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

6

Quyết định cấp GCN huấn luyện nghiệp vụ PCCC

Hồ sơ được lưu tại Phòng PC07 – Công  an tỉnh Ninh Thuận theo quy định hiện hành

 

 


Biểu mẫu: