Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an 
Bộ Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an