An ninh - Trật tự
An ninh - Trật tự
Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại xã Hộ Hải 
20/06/2019 
Đ/c Võ Thể – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, ngày 13/6/2019, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Ninh Hải tổ chức Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH và kế hoạch vận động nhân dân chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy tại xã Hộ Hải. Tham dự Hội nghị có đại diện các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát ma túy, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Phòng Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Ninh Thuận, và các thành viên Tổ công tác liên ngành tham gia chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH tại xã Hộ Hải.  
Tại Hội nghị, đồng chí Võ Thể - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: việc thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần ổn định tình hình ANTT, thúc đẩy phong trào bảo vệ ANTQ.
Sau Hội nghị, Ban Chỉ đạo huyện, Tổ công tác liên ngành phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt Kế hoạch số 164/KH-BCĐ ngày 17/5/2019 của Ban Chỉ đạo huyện, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực ANTT, những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội với nội dung, hình thức, phương pháp cụ thể để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp, xử lý các loại tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các ngành liên tịch với lực lượng Công an trong việc giữ gìn ANTT… phấn đấu xây dựng địa bàn xã an toàn về ANTT, giảm tội phạm, TNXH, nhất là tệ nạn ma túy, không để hình thành điểm nóng phức tạp về TTATXH, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Công an huyện Ninh Hải
Admin