Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Văn bản lĩnh vực xây dựng 
01/01/2017 
 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐANG ÁP DỤNG

LĨNH VỰC QUẢN LÝ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực

VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG, BỘ

 

 

* LUẬT

 

 

 

Luật 55/2014/QH13 23/06/2014 Luật Bảo vệ môi trường (Download) 01/01/2015
Luật 53/2014/QH13 20/06/2014 Luật công chứng    (Download) 01/01/2015
Luật 50/2014/QH13 18/06/2014 Luật Xây dựng (Download) 01/01/2015
Luật 49/2014/QH13 18/06/2014 Luật Đầu tư công (Download) 01/01/2015
Luật 43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu Thầu (Download) 01/7/2014
Thay thế Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005
 

Luật

38/2009/QH12

19/6/2009

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản(Download)

 

01/8/2009

Luật

30/2009/QH12

17/6/2009

Luật Quy hoạch đô thị(Download)

01/01/2010

Luật

61/2005/QH11

29/11/2005

Luật Đấu Thầu (Download)

01/04/2006

Luật

16/2003/QH11

26/11/2003

Luật Xây dựng (Download)

01/07/2004

* NGHỊ ĐỊNH

 

 

 

Nghị định 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. (Download) 15/8/2014
Nghị định 46/2014/NĐ-CP 15/5/2014 Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (Download)    

01/7/2014
Thay thế Nghị định 142/2005/CĐ-CP ngày 14/11/2005 và Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010.

 

Nghị định

207/2013/NĐ-CP

11/12/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 48/2010/NĐ-CP ngày 07/05/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (Download)

01/02/2014

Nghị định

121/2013/NĐ-CP

10/10/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sẻn xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (Download)

30/11/2013 Thay thế nghị định 23/2009CĐ-CP ngày 27/02/2009

Nghị định

15/2013/NĐ-CP

 

06/2/2013

Quản lý chất lượng công trình(Download)

15/4/2013 Thay thế Nghị định 209/2004/NĐ-CP và 49/2008/NĐ-CP và K4,Đ13, Đ 18, Đ 30 Nghị định 12/2009/NĐ-CP

Nghị định

68/2012/NĐ-CP

 

12/9/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng (Download)

1/11/2012

Nghị định

64/2012/NĐ-CP

 

04/9/2012

Về cấp giấy phép xây dựng(Download)

20/10/2012

Nghị định

46/2012/NĐ-CP

22/5/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điếu của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 Quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Phòng cháy chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 Quy định chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc.(Download)

15/7/2012

Nghị định

24/2011/NĐ-CP

 

05/4/2011

Sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao,Hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao. (Download)

20/5/2011

Nghị định

114/2010/NĐ-CP

 

06/12/2010

Về bảo trì công trình xây dựng(Download)

20/01/2011 Thay thế Chương VII Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/412/2004

Nghị định

48/2010/NĐ-CP

07/5/2010

Về hợp đồng trong họat động xây dựng (Download)

01/7/2010

Nghị định

37/2010/NĐ-CP

07/4/2010

Về việc lập thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị. (Download)

25/5/2010 Thay thế Nghị định 08/2005 NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng.

Nghị định

113/2009/NĐ-CP

15/12/2009

Giám sát và đánh giá đầu tư.(Download)

01/02/2010

Nghị định

112/2009/NĐ-CP

 

14/12/2009

Về quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình. (Download)

01/02/2010 Thay thế Nghị định 99/2007/NĐ-CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Nghị định

108/2009/NĐ-CP

27/11/2009

Về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao- Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao. (Download)

15/01/2010

Nghị định

85/2009/NĐ-CP

 

15/10/2009

Hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây Dựng.(Download)

01/12/2009 Thay thế Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 và Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11/4/2007

Nghị định

83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Về sửa đổi,bổ sung một số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.(Download)

01/12/2009

Nghị định

23/2009/NĐ-CP

27/02/2009

Về sử phạt vi phạm hành chính  trong họat động xây dựng. (Download)

01/5/2009

Nghị định

12/2009/NĐ-CP

 

10/2/2009

Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. (Download)

02/4/2009 Thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

Nghị định

49/2008/NĐ-CP

18/4/2008

Sưả đổi và bổ sung một số Điều cuả NĐ 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 về Quản lý chất lượng công trình.(Download)

Sau 15 ngày kí

Nghị định

46/2005/NĐ-CP

06/04/2005

Về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng.(Download)

 

Nghị định

08/2005/NĐ-CP

 

24/01/2005

Về quy hoạch xây dựng.(Download)

Sau 15 ngày Thay thế Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994

Nghị định

209/2004/NĐ-CP

16/12/2004

Về quản lý chất lượng công trình xây dựng(Download)

Sau 15 ngày kí

* THÔNG TƯ

 

 

 

Thông tư 09/2014/TT-BXD 10/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư Hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính Phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. (Download) 01/9/2014
Thông tư 75/2014/TT-BTC 12/6/2014 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.(DOWNLOAD) 01/8/2014
Thông tư 04/2014/TT-BTC 02/01/2014 Quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. (Download) Sau 45 ngày ký

Thông tư

02/2014/TT-BXD

12/2/2014 

 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính Phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạct động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở. (Download)

 02/04/2014

Thông tư

17/2013/TT-BXD

30/10/2013

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.(Download)

15/12/2013

Thay thế thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

Thông tư

13/2013/TT-BXD

15/8/2013

Quy định Thẩm tra, thẩm định và phê duyệt Thiết kế xây dựng công trình. (Download)

30/9/2013

Thông tư

10/2013/TT-BXD

25/7/2013

Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.(Download)

09/9/2013

Thay thế Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009; các nội dung về chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng quy định tại 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011; 02/2006/TT-BXD ngày 17/5/2006

Thông tư

12/2013/TT-BGTVT

30/5/2013

Quy định về sử dụng kết cấu mặt đường bêtông xi măng trong đầu tư xây dựng công trình giao thông (Download)

15/7/2013

Thông tư

11/2012/TT-BXD

25/12/2012

Hướng dẫn lập và quản lý chi phí bảo trì công trình xây dựng (Download)

01/02/2013

Thông tư

10/2012/TT-BXD

20/12/2012

Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về Cấp giấy phép xây dựng.(Download)

06/2/2013

Thông tư

06/2012/TT-BXD

10/10/2012

Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng (Download)

25/11/2012

Thông tư liên tịch

31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT

10/10/2012

Vv Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực(Download)

26/11/2012

Thông tư

09/2011/TT-BKHĐT

07/9/2011

Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn(Download)

01/11/2011

Thông tư

09/2011/TT-BXD

28/6/2011

Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình(Download)

15/8/2011

Thông tư

08/2011/TT-BXD

28/6/2011

Hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng (Download)

15/8/2011

Thông tư

07/2011/TT-BXD

30/6/2011

Hướng dẫn chi phí lập,công bố quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị do Bộ xây dựng ban hành.(Download)

15/8/2011

Văn bản

1057/BXD-VP

30/6/2011

Bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày21/6/2011 (Download)

 

Thông tư

06/2011/TT-BXD

21/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc, Quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính Phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. (Download)

Sau 45 ngày ký

Thông tư

05/2011/TT-BXD

09/6/2011

Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. (Download)

25/7/2011

Thông tư

50/2011/TT-BTC

21/4/2011

Quy định về chế đô và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.

(Download)

Sau 45 ngày kí Thay thế Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 06/6/2005 của BTC về việc ban hành Quy chế thông tin báo cáo về vốn ĐTXD cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trong nội bộ ngành tài chính.

Thông tư

13/2011/TT-BTNMT

15/4/2011

Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất. (Download)

30/5/2011

Thông tư

03/2011/TT-BXD

06/4/2011

Hướng dẫn họat động kiểm định,giám định và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an tòan chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chứng nhận công trình xây dựng. (Download)

01/6/2011

Thông tư

02/2011/TT-BXD

22/02/2011

Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.(Download)

15/4/2011

Thông tư

19/2011/TT-BTC

14/02/2011

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. (Download)

01/4/2011 Thay thế Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2009 và thông tư 98/2007/TT-BTC ngày 09/8/2007

Thông tư

01/2011/TT-BXD

27/1/2011

Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng,quy hoạch đô thị. (Download)

15/3/2011

Thay thế thông tư số 10/2000/tt-bxd ngày 08/8/2000 của BXD Hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với đồ án quy hoạch xây dựng.

Thông tư

10/2011/TT-BTC

 

26/01/2011

Quy định về quản lí,sử dụng chi phí quản lí dự án các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. (Download)

01/4/2011 Thay thế Thông tư 117/2008/TT-BXD ngày 5/12/2008

Thông tư

234/BKH-QLĐT

14/01/2011

Đính chính thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT(Download)

01/3/2011

Thông tư

01/2011/TT-BKHĐT

04/01/1011

Quy định chi tiết công tác kiểm tra đấu thầu. (Download)

01/3/2011

Thông tư

23/2010/TT-BKH

13/12/2010

Quy định điều kiện năng lực của tổ chức và cá nhân thực hiện tư vấn đánh giá dự án đầu tư. (Download)

26/01/2011

Thông tư

22/2010/TT-BKH

02/12/2010

Quy định về định mức chi phí giám sát,đánh giá đầu tư.(Download)

16/01/2011

Thông tư

21/2010/TT-BKH

28/10/2010

Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu ,hồ sơ yêu cầu(Download)

15/12/2010

Thông tư

17/2010/TT-BXD

30/9/2010

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Quy họach Xây dựng và Quy họach đô thị.(Download)

15/11/2010

Thay thế Quyết định số 15/2008/QĐ-BXD ngày 17/11/2008 của BXD ban hành định mức chi phí Quy họach xây dựng.

Thông tư liên tịch

20/2010/TTLT-BKH-BTC

21/9/2010

Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên báo đấu thầu(Download)

Sau 45 ngày ký Thay thế Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 5/6/2008 của Bộ KH&ĐT Vv Cung cấp thông tin cho báo đấu thầu

Thông tư

11/2010/TT-BXD

17/8/2010

Hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. (Download)

01/10/2010

 

Thông tư

10/2010/TT-BXD

11/8/2010

Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị (Download)

20/9/2010

Thay thế Thông tư số 07/2008TT-BXD ngày 07/4/2008 của BXD và Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của  Bộ trưởng BXD

Thông tư

08/2010/TT-BXD

29/7/2010

Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng (Download)

             

15/9/2010

Thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của BXD về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Thông tư

17/2010/TT-BKH

22/7/2010

Quy định chi tiết thí điểm đấu thầu qua mạng (Download)

15/9/2010

Thông tư

15/2010/TT-BKH

29/6/2010

Quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn(Download)

01/9/2010

Thông tư

18/2010/TT-BLĐTBXH

10/06/2010

Quy định về tiền lương của tư vấn trong nước (Download)

26/7/2010

Thông tư

13/2010/TT-BKH

2/6/2010

Quy định về mẫu báo cáo giám sát,đánh giá đầu tư(Download)

17/7/20110

Thông tư

04/2010/TT-BXD

 

 

26/5/2010

Hướng dẫn lập và quản lí chi phí đầu tư xây dựng công trình (Download)

15/7/2010

Thay thế Thông tư 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 về Hướng dẫn lập và quản lí chi phí ĐTXDCT

Thông tư

06/2010/TT-BXD

 

 

26/5/2010

Hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.(Download)

15/7/2010

Thay thế Thông tư 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007

 

Thông tư

08/2010/TT-BKH

 

 

21/4/2010

Quy định chi tiết lập Báo cáo Thẩm định kết quả đấu thầu(Download)

15/6/2010

Thay thế Quyết định số  1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 V/v Ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

Thông tư

09/2010/TT-BKH

 

 

21/4/2010

Quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đồi với gói thầu mua sắm hàng hóa,xây lắp. (Download)

15/6/2010

Thay thế Quyết định số  1121/2008/QĐ-BKH ngày 3/9/2008 V/v Ban hành mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa,xây lắp.

Thông tư

06/2010/TT-BKH

 

9/3/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.(Download)

01/5/2010

Thay thế Quyết định số  1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 V/v Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.

Thông tư

05/2010/TT-BKH

 

10/02/2010

Qui định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.(Download)

01/4/2010

Thay thế QĐ 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008

Thông tư

04/2010/TT-BKH

01/02/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp.(Download)

25/3/2010

Thông tư

02/2010/TT-BKH

19/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.Biểu mẫu kèm theo.(Download)

15/3/2010

Thay thế Quyết định số  1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008

Thông tư

01/2010/TT-BKH

 

06/01/2010

Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp (Download)

Kèm theo:Mẫu hồ sơ mời thầu..

01/3/2010

 Thay thế Quyết định 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 về Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.

 

Thông tư liên tịch

30/2009/TTLT-BXD-BKH

27/8/2009

Quy định chi tiết 1 số điểm tại Nghị quyết 33/2008/NQ-CP về thực hiện thí điểm 1 số thủ tục hành chính trong ĐTXD đ/v DA Khu đô thị mới,khu nhà ở,Hạ tầng KTKCN(Download)

Sau 45 ngày

kể từ ngày kí

Thông tư

27/2009/TT-BXD

 

31/7/2009

Về việc Hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất luợng công trình xây dựng(Download)

15/9/2009

Thay thế Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005

 

Thông tư

24/2009/TT-BXD

22/7/2009

Quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Nghi định 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng; kinh doanh bất động sản;khai thác, sản xuất,kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kĩ thuật;quản lý phát triển nhà và công sở.(Download)

09/9/2009

Thay thế Thông tư số 01/2005/TT-BXD ngày 31/5/2005 của BXD Huớng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2004/NĐ-CP của Chinh Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong họat động xây dựng,quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.

Thông tư

23/2009/TT-BXD

16/7/2009

Hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng(Download)

01/9/2009

Thông tư

22/2009/TT-BXD

06/7/2009

Quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng (Download)

20/8/2009

Thông tư

19/2009/TT-BXD

30/6/2009

Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế(Download)

 

30/8/2009

Thông tư

10/2009/TT-BXD

15/6/2009

Hướng dẫn quản lý dự án Đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên,nhà ở công nhân khu công nghiệp và nhà ở thu nhập thấp. (Download)

01/8/2009

Thông tư

04/2009/TTLT/BXD-BCA

10/4/2009

Hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy,chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp(Download)

Sau 45 ngày kí

Thay thế Thông tư 10/TT-LB ngày 31/12/1994

Thông tư

06/2009/TT-BXD

17/4/2009

Hướng dẫn một số nội dung của quy chế quản lý trụ sở,nhà làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập. (Download)

Sau 45 ngày kí

 

Thông tư

03/2009/TT-BXD

26/3/2009

Quy định một số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý Dự án Đầu Tư XDCT.(Download)

11/5/2009

Thông tư

02/2009/TT-BXD

17/02/2009

Hướng dẫn lập Kế hoạch đấu thầu (Download)

Sau 45 ngày kí

Thông tư

16/2008/TT-BXD

11/9/2008

Hướng dẫn kiểm tra,chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng(Download)

Sau 15 ngày Thay thế thông tư 11/2005//TT-BXD

Thông tư

09/2008/TT-BXD

17/4/2008

Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu và vật liệu xây dựng. (Download)

Sau 15 ngày kí Thay thế thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của BXD Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Thông tư

07/2008/TT-BXD

07/4/2008

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng (Download)

 

Thông tư

118/2007/TT-BTC

02/10/2007

Hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước(Download)

Sau 15 ngày

Thông tư Liên tịch

04/2007/TTLT-BXD-BCA

07/7/2007

Hướng dẫn phối hợp xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động xây dựng (Download)

Sau 15 ngày

Thông tư

02/2006/TT-BXD

17/05/2006

Hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng (Download)

Sau 15 ngày

Thông tư

76/2003/TT-BTC

04/8/2003

Hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng.(Download)

      Sau 15 ngày ký

Thay thế thông tư số 137/1999/TT-BTC ngày 19/11/1999 của BTC Hướng dẫn bảo hiểm công trình xây dựng.

 

* QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

Quyết định

439/QĐ-BXD

26/4/2013

Vv Công bố Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2012(Download)

26/4/2013

Quyết định

212/QĐ-BXD

25/02/2013

Vv Hủy bỏ tiêu chuẩn ngành xây dựng (Đợt 1) (Download)

25/02/2013

Quyết định

142/QĐ-BXD

01/02/2013

V/v đính chính Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng(Download)

01/02/2013

Quyết định

761/QĐ-BXD

22/8/2012

Về việc công bố một số thủ tục hành chính ban hành mới; công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Download)

 

22/8/2012

Quyết định

725/QĐ-BXD

09/8/2011

V/v công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011năm 2010 (Download)

9/8/2012

Quyết định

1091/QĐ-BXD

26/12/2011

Vv Công bố định mức Dự toán Xây dựng công trình- Phần Xây dựng (Bổ sung)(Download)

26/12/2011

Quyết định

730/QĐ-BXD

20/7/2011

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng (Download)

20/7/2011

Quyết định

295/QĐ-BXD

22/3/2011

V/v công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010 (Download)

22/3/2011

Hết hiệu lực

Quyết định

788/QĐ-BXD

26/8/2010

Công bố hướng dẫn đo bốc khối lượng xây dựng công trình (Download)

 

Quyết định

957/QĐ-BXD

29/9/2009

V/v công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.(Download)

29/9/2009

Quyết định

43/2009/QĐ-TTg

19/3/2009

Về việc ban hành cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật khu công nghiệp tái các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.(Download)

18/5/2009 Thay thế quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kĩ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế- xã hội khó khăn.

Quyết định

1744/2008/QĐ-BKH

29/12/2008

Ban hành mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ(Download)

Sau 15 ngày kí

Quyết định

23/2007/QĐ-BTNMT

17/12/2007

Ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.(Download)

Sau 15 ngày ký

Thay thế quyết định số 40/2004/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2004 của Bộ Trưởng BTNMT về việc ban hành ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất.

Quyết định

2173/2007/QĐ-BTC

25/6/2007

Về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính(Download)

 

Quyết định

33/2006/QĐ-BXD

05/10/2006

Về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình(Download)

 

Quyết định

31/2006/QĐ-BXD

14/9/2006

Về việc ban hành Quy định công khai thủ tục hành chính và thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong việc cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài(Download)

 

* CHỈ THỊ

 

 

 

Văn bản

4252/BKHĐT-QLĐT

20/6/2013

Đẩy mạnh đấu thầu qua mạng 6 tháng cuối năm 2013.(Download)

 

Chỉ thị

07/CT-TTg

02/3/2012

Vv chấn chỉnh công tác quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động của các KKT,KCN,CCN.(Download)

02/3/2012

Chỉ thị

1792/ CT-TTg

15/10/2011

Chỉ thị về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ.(Download)

 

Chỉ thị

1315/CT-TTg

03/8/2011

Về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước, Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu(Download)

03/8/2011

Chỉ thị

734/CT-TTg

17/5/2011

Về chấn chỉnh công tác quản lí đối với các gói thầu EPC(Download)

17/5/2011

* HƯỚNG DẪN

 

 

 

Công văn

99/BXD-KTTC

17/1/2008

Công bố mẫu Hợp đồng tư vấn quản lý dự án (PMC).(Download)

 

Công văn

900/BXD-KTXD

01/6/2012

Vv hướng dẫn điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án ĐTXDCT. (Download)

01/6/2012

Công văn

15033/BTC-ĐT

07/11/2011

Vv quản lý, sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu. (Download)

07/11/2011

VB TRIỂN KHAI CỦA CÁC SỞ NGÀNH

 

 

Văn bản

2059/UBND-QHXD

07/5/2012

Vv chấn chỉnh công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ.(Download)

 

Văn bản

4772/UBND-TH

14/11/2011

Vv triển khai thực hiện quản lý, sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu theo văn bản số 15033/BTC-ĐT của Bộ Tài chính. (Download)

 

Văn bản

1766/SKHĐT-TĐGS

15/9/2011

Vv Triển khai áp dụng Thông tư số 09/2011/TT-BKHĐT ngày 07/9/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầ tư vấn. (Download)

 

Văn bản

3682/UBND-QHXD

08/9/2011

Vv chấn chỉnh công tác đấu thầu theo Chỉ thị số 1315/CT-TTh ngày 03/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ (Download)

 

Văn bản

1586/SXD-QLXD

05/9/2011

Vv hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng: Tiếp nhận và quản lý giấy chứng nhận đủ điều kiên đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng, tiếp nhận báo cáo của chủ đầu tư về chất lượng công trình xây dựng và báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng. (Download)

 

Văn bản

1392/SXD-QLXD

01/8/2011

Vv hướng dẫn Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng. (Download)

 

Văn bản

1359/SXD-QLXD

28/7/2011

 Vv hướng dẫn Thông tư số 08/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng và Thông tư số 09/2011/TT-BXD hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng(Download)

 

Văn bản

1287/SXD-QLXD

15/7/2011

Vv gửi bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011. (Download)

 

Văn bản

2845/UBND-TH

11/7/2011

Vv triển khai văn bản số 4302/BKHĐT-ĐTNN ngày 04/7/2011 của Bộ kế hoạch và Đầu tư: Ngăn ngừa và hạn chế các vụ kiện đối với Chính Phủ(Download)

 

Văn bản

1185/SXD-QLXD

04/7/2011

Vv Triển khai thực hiện Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng (Bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 của Chính Phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng  quản lý của Bộ xây dựng).(Download)

 

Văn bản

1126/SXD-QLXD

28/6/2011

Vv Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2011/TT-BXD ngày 09/6/2011 của Bộ Xây dựng (Quy định việc kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công tác khảo sát lập bản đồ địa hình phục vụ quy hoạch và thiết kế xây dựng).(Download)

 

Văn bản

864/SKHĐT-EDO

17/5/2011

Vv triển khai áp dụng Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính Phủ (Sửa đổi một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Kinh doanh-Chuyển giao, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao- Kinh doanh, Hợp đồng Xây dựng- Chuyển giao. (Download)

 

Văn bản

906/UBND-TH

14/3/2011

Vv thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 27/12/2010 của Chính Phủ (về đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)(Download)

 

Văn bản

47/SKHĐT-XDCB

11/01/2011

Vv Triển khai áp dụng Thông tư số 01/2011/TT-BKH ngày 04/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu)(Download)

 

Văn bản

30/SKHĐT-XDCB

10/01/2011

Vv Triển khai áp dụng Thông tư số 22/2010/TT-BKH ngày 02/12/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Quy định về định mức chi phí giám sát, đánh giá đầu tư). (Download)

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN CỦA CÁC SỞ NGÀNH

 

 

Văn bản

1509/ SXD-QLXD

23/8/2012

Vv hướng dẫn sử dụng bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình công bố tại Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. (Download)

 

Văn bản

1475/ SXD-QLXD

21/8/2012

Vv đính chính đơn vị tính Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao trong Đơn giá xây dựng công trình-Phần xây dựng công bố theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.(Download)

 

Văn bản

104/ SXD-QLXD

16/01/2012

Vv hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, điều chỉnh giá hợp đồng. (Download)

 

Văn bản

2132/SXD-QLXD

16/11/2011

Vv phúc đáp văn bản số 348/BQLKCN-QHXD ngày 11/11/2011 của Ban quản lý các khu công nghiệp: Hướng dẫn thực hiện định mức trong lập dự toán, lập hồ sơ dự thầu đối với một số công tác trong xây dựng công trình.(Download)

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH

 

 

Quyết định

45/2013/QĐ-UBND

 

22/7/2013

Vv Ban hành bảng đơn giá thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác thải đô thị tỉnh Ninh Thuận (Download)

Sau 10 ngày ký

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND

 

18/01/2013

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Download)

28/01/2013

Quyết định

65/2011/QĐ-UBND

 

30/11/2011

V/v điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Download)

Sau 10 ngày kí Thay thế QĐ 157/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011

Quyết định

07/2011/QĐ-UBND

28/2/2011

Vv Công bố Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận.(Download)

Sau 10 ngày kí Thay thế BẢng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận lập tháng 5/2006

Quyết định

695/2010/QĐ-UBND

19/5/2010

V/v Ban hành quy định trách nhiệm thẩm định, phê duyệt trong đấu thầu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. (Download)

Sau 10 ngày kí.

Quyết định

386/QĐ- UBND

31/12/2008

V/v ban hành quy định về lập,thẩm định,phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(Download)

 

Quyết định

137/QĐ-UBND

28/5/2008

 Vv Công bố đơn giá Xây dựng công trình- Phần lắp đặt.(Download)

10/3/2008

Quyết định

136/QĐ-UBND

28/5/2008

Vv Công bố đơn giá Xây dựng công trình- Phần Xây dựng. (Download)

10/3/2008

 

 

 

 

 


03-09-2014