Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Văn bản lĩnh vực môi trường 
01/01/2017 
 

 DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐANG ÁP DỤNG LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực

Luật

52/2005/QH11

29/11/2005

 

 

Luật bảo vệ môi trường

01/7/2006

Nghị định

25/2013/NĐ - CP

29/03/2013

 

 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

01/07/2013

Nghị định

29/2011/NĐ-CP

18/4/2011

 

 

Nghị định quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

05/6/2011

 

Nghị định

117/2009/NĐ-CP

31/12/2009

 

 

Nghị định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường

01/03/2010

(Thay thế NĐ 81/2006/NĐ-CP)

Nghị định

04/2009/NĐ-CP

14/01/2009

 

 

Nghị định về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

28/02/2009

Nghị định

21/2008/NĐ-CP

28/02/2008

 

 

Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường 2005.

21/03/2008

Nghị định

174/2007/NĐ-CP

29/11/2007

 

 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

22/12/2007

Nghị định

88/2007/NĐ- CP

28/5/2007

 

 

Nghị định về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

8/7/2007

Nghị định

81/2007/NĐ-CP

23/5/2007

 

 

Nghị định  quy định về tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước.

22/06/2007

Nghị định

59/2007/NĐ-CP

9/4/2007

 

 

Nghị định hướng dẫn quản lý chất thải rắn.

18/5/2007

Nghị định

04/2007/NĐ-CP

8/1/2007

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

 

3/2/2007

Nghị định

140/2006/NĐ-CP

22/11/2006

 

 

Nghị định hướng dẫn bảo vệ môi trường trong khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình và các dự án phát triển.

16/12/2006

Nghị định

81/2006/NĐ-CP

9/8/2006

 

 

Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

3/9/2006

Nghị định

80/2006/NĐ-CP

9/8/2006

 

 

Nghị định  về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường 2005

3/9/2006

Nghị định

149/2004/NĐ-CP

27/07/2004

 

 

Về việc Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

18/8/2004

Nghị định

67/2003/NĐ- CP

13/6/2003

 

 

Nghị định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

1/1/2004

Thông tư

27/2012/TT-BTNMT

28/12/2012

 

 

Thông tư Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/03/2013

Thông tư liên tịch

50/2012/TTLT-BTC-BTNMT

30/03/2012

 

 

Hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

20/05/2012

Thông tư

04/2012/TT_BTNMT

08/05/2012

 

 

Quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

25/06/2012

Thông tư

26/2011/TT-BTNMT 

18/7/2011

Thông tư quy đnh chi tiết một s điu của Ngh đnh số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 m 2011 ca Chính ph quy đnh v đánh giá i trường chiến lược, đánh giá tác động i tờng, cam kết bảo v i trường.

 

02/9/2011

Thông tư

48/2011/TT-BTNMT

28/12/2011

 

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của  thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

15/02/2012

Thông tư

01/2012/TT-BTNMT

16/3/2012

 

 

Thông tư quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện Đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

02/5/2012

Thông tư

25/2009/TT-BTNMT

16/11/2009

 

 

Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/01/2010

Thông tư

16/2009/TT-BTNMT

7/10/2009

 

 

Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

01/01/2010

Thông tư

13/2009/TT-BTNMT

18/8/2009

 

 

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Thay thế QĐ số 13/2006/QĐ-BTNMT

Hiệu lực:10/10/2009

Thông tư

08/2009/TT-BTNMT

15/7/2009

 

 

Thông tư quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tê, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp

01/9/2009

Thông tư

09/2009/TT-BXD

21/5/2009

 

 

Thông tư quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của NĐ 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của CP về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

14/7/2009

Thông tư

05/2008/TT-BTNMT

08/12/2008

 

 

Thông tư hướng dẫn về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường.

Thay thế TT 08/2006/TT-BTNMT

Hiệu lực ngày 07/01/2009

Thông tư

04/2008/TT-BTNMT

18/09/2008

 

 

Hướng dẫn lập, phê duyệt và xác nhận đề án bảo vệ môi trường và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường.

21/10/2008

Thông tư

39/2008/TT-BTC

19/05/2008

 

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 174/2007/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 29/11/2007 về phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

16/6/2008

Thông tư

13/2007/TT-BXD

31/12/2007

 

 

Thông tư hướng dẫn một số điều nghị định 59/2007/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn.

5/2/2008

Thông tư

10/2007/TT-BTNMT

22/10/2007

Thông tư hướng dẫn đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.

18/11/2007

Thông tư

106/2007/TTLT-BTC-BTNMT

6/9/2007

 

 

Thông tư sửa đổi thông tư 125/2003/TTLT-BTNMT-BTC về hướng dẫn nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

7/10/2007

Thông tư

02/2007/TTLT-BCT-BTNMT

30/8/2007

 

 

Thông tư  về hướng dẫn thực hiện điều 43 của Luật bảo vệ môi trường về tổ chức, đăng ký, nhập khẩu phế liệu.

6/10/2007

Thông tư

06/2007/TT-BKH

27/8/2007

 

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 140/2006/NĐ-CP do chính phủ ban hành ngày 22/11/2006 về hướng dẫn  bảo vệ môi trường trong khâu lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình và các dự án phát triển.

 

19/9/2007

Thông tư

07/2007/TT-BTNMT

3/7/2007

 

 

Thông tư hướng dẫn phân loại và quyết định cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

20/8/2007

Thông tư

114/2006/TTLT/BTC- BTNMT

29/12/2006

 

 

Thông tư hướng dẫn việc quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường.

12/2/2007

Thông tư

12/2006/TT-BTNMT

26/12/2006

 

 

Thông tư hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, đăng ký, cấp phép hành nghề mã số quản lý Chất thải nguy hại.

19/1/2007

Thông tư

08/2006/TT-BTNMT

8/9/2006

 

 

Thông tư hướng dẫn về Đánh giá môi trường chiến lược, Đánh giá tác động môi trường, Cam kết bảo vệ môi trường.

Tham khảo

Thông tư

02/2005/TT-BTNMT

24/06/2005

 

 

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ Về việc Quy định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước.

26/07/2005

Thông tư

125/2003/TTLT-BTC-BTNMT

18/12/2003

 

 

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định 67/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2006 của chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

14/1/2004

Quyết định

04/2013/QĐ-TTg

14/01/2013

 

 

Quyết định  về thẩm quyền quyết định danh mục và biện pháp xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

01/03/2013

Quyết định

16/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

 

 

Quyết định về việc ban hành quy chuẩn quốc gia kỹ thuật môi trường

08/02/2009

Quyết định

52/2008/QĐ-BCT

30/12/2008

 

 

Quyết định ban hành quy chế tạm thời về bảo vệ môi trường ngành công thương

08/02/2009

Quyết định

04/2008/QĐ-BTNMT

18/07/2008

 

 

Quyết định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

17/8/2008

Quyết định

19/2007/QĐ-BTNMT

26/11/2007

Quyết định về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

22/12/2007

Quyết định

23/2006/QĐ-BTNMT

26/12/2006

 

 

Quyết định về việc ban hành danh mục Chất thải nguy hại.

21/1/2007

Quyết định

22/2006/QĐ-BTNMT

18/12/2006

 

 

Quyết định về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường.

16/1/2007

Quyết định

13/2006/QĐ-BTNMT

8/9/2006

 

 

Quyết định về tổ chức Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường.

10/10/2006

Quyết định

12/2006/QĐ-BTNMT

8/9/2006

 

 

Quyết định về việc ban hành danh mục phế liệu được nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Ban hành:

7/10/2006

Quyết định

10/2006/QĐ-BTNMT

21/8/2006

 

 

Quyết định ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 22/4/2003 về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

18/09/2006

Quyết định

64/2003/QĐ-TTg

22/04/2003

 

 

Về việc phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

1/6/2003

Quyết định

35/2002/QĐ-BKHCN&MT

25/06/2002

 

 

Về việc công bố danh mục các Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng.

1/1/2003

 

 

 


10-04-2014