Văn bản pháp quy
Văn bản pháp quy
Văn bản lĩnh vực lao động 
19/08/2016 
 

DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT ĐANG ÁP DỤNG TRONG LAO ĐỘNG

Loại VB

Số, ký hiệu

Ngày BH

Trích yếu

Hiệu lực

Luật

84/2015/QH13

25/6/2015

Luật An toàn, vệ sinh lao động

01/7/2016

Luật

38/2013/QH13

16/11/2013

Luật việc làm

01/01/2015

Luật

32/2013/QH13

19/6/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

01/01/2014

Luật

10/2012/QH13

18/6/2012

Bộ Luật lao động

01/05/2013

(Thay thế bộ luật
lao động năm 1994,2002,
2006,2007)

Luật

12/2012/QH13

20/06/2012

Luật công đoàn

01/01/2013

Luật

02/2011/QH13

11/11/2011

Luật khiếu nại

01/07/2012

Luật

03/2011/QH13

11/11/2011

Luật tố cáo

01/07/2012

Luật

25/2008/QH12

14/11/2008

Luật Bảo hiểm Y Tế

01/04/2009

(được sửa đổi
bởi Luật số 32/2013/QH13
ngày 19/6/2013)

Luật

84/2007/QH11

02/04/2007

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động

Hết hiệu lực

(thay thế bởi 10/2012/QH13
ngày
18/06/2012)

Luật

72/2006/QH11

29/11/2006

Luật người Việt Nam lao động Nước ngoài theo hợp đồng

 

(được sửa đổi
bởi Luật số 32/2013/QH13
ngày 19/6/2013;
TT 22/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/10/2013)

 

Luật

74/2006/QH11

29/11/2006

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động

 

01/07/2007

Hết hiệu lực

(thay thế bởi 10/2012/QH13
ngày
18/06/2012)

Luật

71/2006/QH11

29/6/2006

Luật Bảo hiểm Xã hội

01/01/2007

(được sửa đổi
bởi Luật số 32/2013/QH13
ngày 19/6/2013)

Luật

35/2002/QH10

02/04/2002

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động

01/01/2003

Hết hiệu lực

(thay thế bởi 10/2012/QH13
ngày
18/06/2012)

Luật

09/1998/QH10

02/12/1998

Luật khiếu nại, tố cáo

01/01/1999

Hết hiệu lực

(thay thế bởi Luật
số 02/2011/QH13
và 03/2011/QH13)

Luật

35/L-CTN

23/06/1994

Bộ luật Lao Động

01/01/1995

Hết hiệu lực

Nghị định

37/2016/NĐ-CP

15/5/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc

01/7/2016

Nghị định

44/2016/NĐ-CP

15/5/2016

Quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

01/7/2016

 

Nghị định

39/2016/NĐ-CP

15/5/2016

Quy định chi tiết một số Điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động

01/7/2016

 

Nghị định

88/2015/NĐ-CP

07/10/2015

Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

25/11/2015

Nghị định

05/2015/NĐ-CP

12/01/2015

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động

01/3/2015

Nghị định

103/2014/NĐ-CP

11/11/2014

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động

01/01/2015

(thay thế NĐ 182/2014/ND-CP)

Nghị định

73/2014/NĐ-CP

23/7/2014

Sửa đổi, bổ sung điều 29 nghị định số 55/2013/NĐ- CP ngày 22/5/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 03 điều 54 của bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lai lao động

15/9/2014

Nghị định

53/2014/NĐ-CP

26/05/2014

Quy định về việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động

15/07/2014

Nghị định

27/2014/NĐ-CP

07/04/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động là người giúp việc gia đình

25/05/2014

Nghị định

03/2014/NĐ-CP

16/01/2014

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

15/03/2014

Thay thế 39/2003/NĐ-CP
ngày 18/4/2003

Nghị định

27/2013/TT-BLĐTBXH

18/10/2013

Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

15/12/2013

Nghị định

182/2013/NĐ-CP

14/11/2013

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

31/12/2013

(thay thế NĐ 103/2012/NĐ-CP)

Hết hiệu lực

Nghị định

102/2013/NĐ-CP

05/09/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

01/11/2013

(thay thế NĐ 34/2008; NĐ 46/2011)

Nghị định

95/2013/NĐ-CP

22/8/2013

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

10/10/2013

(thay thế NĐ 47/2010; NĐ 86/2010; NĐ 144/2007)

Nghị định

60/2013/NĐ-CP

19/6/2013

Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

15/8/2013

(thay thế NĐ 07/1999;
NĐ 87/2007

Nghị định

55/2013/NĐ-CP

22/5/2013

Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

15/7/2013

Nghị định

51/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó Tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

01/07/2013

Nghị định

50/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

01/07/2013

Nghị định

49/2013/NĐ-CP

14/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

01/07/2013

(thay thế NĐ 114/2002)

Nghị định

46/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về tranh chấp lao động

01/07/2013

(thay thế 133/2007; NĐ 12/2008)

Nghị định

45/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

01/07/2013

Nghị định

44/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

01/07/2013

(thay thế NĐ 44/2003/NĐ-CP
ngày 09/05/2003)

Nghị định

43/2013/NĐ-CP

10/05/2013

Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

01/07/2013

 

Nghị định

41/2013/NĐ-CP

08/05/2013

Nghị định quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể  lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.

23/06/2013

Nghị định

17/2013/NĐ-CP

19/02/2013

Sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

10/4/2013

Nghị định  

100/2012/NĐ-CP

21/11/2012

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

15/01/2013

Nghị định

103/2012/NĐ-CP

04/12/2012

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

Hết hiệu lực

20/01/2013

(thay thế
70/2011/NĐ
ngày 22/08/2011)

Nghị định

81/2012/NĐ-CP

8/10/2012

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ Quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thề cơ sở bảo trợ xã hội và nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.

01/12/2012

( được sửa đổi
tại NĐ 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013

Nghị định

31/2012/NĐ-CP

12/04/2012

Quy định mức lương tối thiểu chung.

01/06/2012

Nghị định

70/2011/NĐ-CP

22/8/2011

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác có thuê mướn lao động.

05/10/2011 ( bãi bỏ NĐ 107,108 )- Có hiệu lực từ ngày 01/10/2011

Hết hiệu lực

Nghị định

46/2011/NĐ-CP

17/6/2011

Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 34/2008 ngày 25/3/2008 của CP quy định  về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN

01/08/2011

Hết hiệu lực

Thay thế bởi NĐ 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013

Nghị định

108/2010/NĐ-CP

29/10/2010

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX, tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động

01/11/2011 (Bãi bỏ NĐ 97/2010)

Hết hiệu lực

(thay thế bởi NĐ 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011)

Nghị định

107/2010/NĐ-CP

29/10/2010

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam

01/01/2011

(Bãi bỏ Nghị định
số 98/2009/NĐ-CP ngày 30 / 10/2009)

Hết hiệu lực

Nghị định

86/2010/NĐ-CP

13/08/2010

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

01/10/2010

Hết hiệu lực

(được thay thế bởi NĐ: 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013)

Nghị định

47/2010/NĐ-CP

06/05/2010

Nghị định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

25/06/2010

Hết hiệu lực

(thay thế bởi NĐ 95/2013/NĐ-CP)

Nghị định

98/2009/NĐ-CP

30/10/2009

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt nam làm việc cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài , tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài  tại Việt Nam .

01/01/2010

Hết hiệu lực (thay thế bởi NĐ 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012)

Nghị định

97/2009/NĐ-CP

30/10/2009

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động

01/01/2010

Hết hiệu lực

(thay thế bởi NĐ 108/2010 NĐ ngày 29/10/2010

Nghị định

127/2008/NĐ-CP

12/12/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

 

01/01/2009

(sửa đổi bởi NĐ 100/2012/

NĐ ngày 21/11/2012)

Nghị định

111/2008/NĐ-CP

10/10/2008

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt nam làm việc cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài , tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài  tại Việt Nam .

01/01/2009

Hết hiệu lực

(thay thế bởi NĐ 103/2012/

NĐngày 04/12/2012)

Nghị định

110/2008/NĐ-CP

10/10/2008

Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, HTX,tổ hợp trang trại, hộ gia đình,cá nhân và các tổ chức khác của việt Nam có thuê mướn lao động

01/01/2009

Hết hiệu lực

(thay thế bởi NĐ 108/2010 NĐ-CP ngày 29/10/2010)

Nghị định

34/2008/NĐ-CP

25/3/2008

Quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

12/04/2008

(sửa đổi bởi NĐ 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011)

Hết hiệu lực

Nghị định

29/2008/NĐ-CP

14/3/2008

Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

10/04/2008

Nghị định

12/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động

Hết hiệu lưc

25/02/2008

(thay thế bởi NĐ 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013)

Nghị định

11/2008/NĐ-CP

30/01/2008

Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động

24/02/2008

Nghị định

133/2007/NĐ-CP

08/08/2007

Quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLLĐ về giải quyết tranh chấp lao động

Hết hiệu lưc

06/09/2007

(thay thế bởi NĐ 46/2013/NĐ-CP
ngày 10/5/2013)

Nghị định

126/2007/NĐ-CP

01/8/2007

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật lao động Việt nam làm việc ở nước ngòai theo hợp đồng.

29/08/2007

Nghị định

152/2006/NĐ-CP

22/12/2006

Hướng dẫn một số Điều của Luật Bảo hiểm xã Hội bắt buộc.

15/01/2007

Nghị định

04/2005/NĐ-CP

11/01/2005

Quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

02/02/2005

Nghị định

113/2004/NĐ-CP

16/04/2004

Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

 

15/04/2004

Hết hiệu lực

( thay thế bởi NĐ 47/2010/NĐ-CP ngày 06/05/2010)

Nghị định

44/2003/NĐ-CP

09/05/2003

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.

Hết hiệu lưc

11/06/2003

(Thay thế bởi NĐ 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013)

Nghị định

39/2003/NĐ-CP

18/04/2003

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

 

26/05/2003

Hết hiệu lực

Thay thế bởi 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014

Nghị định

33/2003/NĐ-CP

02/04/2003

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 41/CP ngày 06/07/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất .

16/05/2003

Nghị định

114/2002/NĐ-CP

31/12/2002

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

15/01/2003

( Hết hiệu lực)

Thay thế bởi NĐ49/2013/NĐ-CP

Nghị định

110/2002/NĐ-CP

27/12/2002

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của CP quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về ATVSLĐ.

Hết hiệu lưc

01/01/2003

(thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP)

Nghị định

109/2002/NĐ-CP

27/12/2002

Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 195/CP ngày 31/12/1994 của CP quy định chi tiết và HD thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghĩ ngơi.

 

Hết hiệu lưc

01/01/2003

(thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP)

Nghị định

93/2002/NĐ-CP

11/11/2002

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thoả ước lao động tập thể.

Hết hiệu lưc

01/01/2003

(thay thế bởi NĐ 05/2015/NĐ-CP)

Nghị định

41/CP

06/7/1995

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Hết hiệu lưc

06/07/1995

(thay thế bởi NĐ 05/2015/NĐ-CP)

 

Nghị định

06/CP

20/1/1995

Quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn vệ sinh lao động

Hết hiệu lưc

01/01/1995

(thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP)

Nghị định

196/CP

31/12/1994

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể

Hết hiệu lưc

01/01/1995

(thay thế bởi NĐ 05/2015/NĐ-CP)

Nghị định

195/CP

31/12/1994

Quy định và hướng dẫn chi tiết về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Hết hiệu lưc

01/01/1995

 (thay thế bởi NĐ 45/2013/NĐ-CP)

Thông tư

47/2015/TT-BLĐTBXH

16/11/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động

01/01/2016

Thông tư

32/2014/TT-BLĐTBXH

01/12/2014

Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

15/01/2015

Thông tư

23/2015/TT-BLĐTBXH

23/6/2015

Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động

8/8/2015

Thông tư

06/2014/TT-BLĐTBXH

06/03/2014

Quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của bộ lao động- thương binh và xã hội

01/05/2014

Thông tư

05/2014/TT-BLĐTBXH

06/03/2014

Ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư cố yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động

01/05/2014

Thông tư

03/2014/TT-BLĐTBXH

20/01/2014

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

10/03/2014

Thông tư

01/2014/TT-BLĐTBXH

08/01/2014

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013 NĐ-CP ngày 22/05/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khỏan 3 điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

01/03/2014

Thông tư

42/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy thủy lực

28/06/2014

Thông tư

41/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi

25/06/2014

Thông tư

40/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy vận thăng

25/06/2014

Thông tư

39/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với giày hoặc ủng cách điện

28/06/2014

Thông tư

38/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện

28/06/2014

Thông tư

37/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động với pa lăng điện

28/06/2014

Thông tư

36/2013/TT-BLĐTBXH

30/12/2013

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo

25/06/2014

Thông tư

33/2013/ TT-BLĐTBXH

16/12/2013

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối tiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

01/02/2014

Thông tư

32/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNG

06/12/2013

Hướng dẫn trình tự, thủ tục xử  phạt vi phạm hảnh chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoản 2 Điều 35 của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ

21/01/2014

Thông tư

30/2013/TT-BLĐTBXH

25/10/2013

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

10/12/2013

(thay thế TT-21/2013/TT-BLĐTBXH)

Thông tư

27/2013/TT-BLĐTBXH

18/10/2013

Quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động

15/12/2013

Thông tư

26/2013/TT-BLĐTBXH

18/10/2013

Ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ

15/12/2013

Thông tư

25/2013/TT-BLĐTBXH

18/10/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại

05/12/2013

(thay thế 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT)

Thông tư

22/2013/TT-BLĐTBXH

15/10/2013

Quy định mẫu và nội dung của Hợp đồng cung ứng lao động và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

01/12/2013

Thông tư

19/2013/TT-BLĐTBXH

09/09/2013

Hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm sóat viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.

25/10/2013

Thông tư

18/2013/TT-BLĐTBXH

09/09/2013

Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thường đối với người lao động trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu

25/10/2013

Thông tư

11/2013/ TT-BLĐTBXH

11/6/2013

Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc

01/8/2013

Thông tư

10/2013/ TT-BLĐTBXH

10/06/2013

Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

01/8/2013

Thông tư

08/2013/TT-BLĐTBXH

10/6/2013

Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ- CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động

01/7/2013

Thông tư

04/2013/TT-BLĐTBXH

01/03/2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH  ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

15/04/2013

Thông tư

01/2013/TT-BLĐTBXH

30/01/2013

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

15/03/2013

Thông tư

36/2012/TT-BLĐTBXH

28/12/2012

Ban hành  bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm.

01/05/2013

Thông tư

29/2012/TT-BLĐTBXH

10/12/2012

Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

25/01/2013

Thông tư

180/2012/TT-BTC

24/10/2012

Hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại Doanh nghiệp

10/12/2012

Thông tư

23/2012/TT-LĐTBXH

18/10/2012

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2008 sửa đổi, bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

01/12/2012

Thông tư liên tịch

13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT

30/05/2012

Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Hết hiệu lực

15/7/2012

(thay thế bởi TT-25/2013/TT-BLĐTBXH)

Thông tư liên tịch

12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BHYT

21/5/2012

Hướng dẫn việc khai báo điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn Lao động.

04/07/2012

Thông tư

42/2012/TT-BTC

12/03/2012

Hướng dẫn thực hiện quyết định số 04/2012/QĐ-TTG ngày 19/01/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp Quý I, Quý II năm 2011 của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

26/04/2012

Thông tư

01/2012/TT-BLĐTBXH

05/01/2012

Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

20/02/2012

Thông tư

41/2011/TT-BLĐTBXH

28/12/2011

Sửa đổi, bổ sung một số quy định củaq thông tư số 37/2005 của Bộ lao động thương binh và xã hội ngày 29/12/2005 của BLĐTBXH hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

01/03/2012

Hết hiệu lực

Thay thế bởi TT-27/2013/TT-BLĐTBXH

Thông tư liên tịch

40/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT

28/12/2011

Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

20/02/2012

Thông tư

32/2011/TT-BLĐTBXH

14/11/2011

Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật ATLĐ các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về lao động

 

(hết hiệu lực)

01/01/2012

(thay thế bởi thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH)

Thông tư

31/2011/TT-BLĐTBXH

03/11/2011

Hướng dẫn thi hành NĐ 34/2008/ NĐ-CP ngày 25/3/2008 và NĐ 46/2011ngày 17/6/2011của CP sửa đổi bổ sung NĐ 34/2008 của CP quy định tuyển dụng và sử dụng người nước ngoài làm việc  tại VN

18/12/2011

Hết hiệu lực theo NĐ 34/2008 /NĐ-CP

Thông tư

23/2011/TT-BLĐTBXH

16/09/2001

Hư­ớng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động

làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động

 

31/10/2011

Hết hiệu lực

(thay thế bởi TT 29/2012/TT-BLĐTBXH ngày 10/12/2012)

Thông tư

01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT

10/01/2011

Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

 

01/03/2011

Thông tư

32/2010/TT- BLĐTBXH

25/10/2010

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

09/12/2010

( sửa đổi bởi thông tư 04/2013/TT-BLĐTBXH ngày 01/03/2013)

 

Thông tư

39/2009/TT-BLĐTBXH

18/11/2009

Thông tư hướng dẫn thi hành điều 12 của NĐ số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động  về việc làm

02/01/2010

Thông tư

17/2009/TT-BLĐTBXH

26/05/2009

Sửa đổi bổ sung 1 số điểm của TT 21/2003/TT-BLĐTBXH ngay 22/9/2009 hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 44/2003/ND-CP ngày 09/05/2003 của chính phủ về HĐLĐ

10/07/2009

(Hết hiệu lực)

Thông tư

13/2009/TT-BLĐTBXH

6/5/2009

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao

20/06/2009

Thông tư

04/2009/TT-BLĐTBXH

22/01/2009

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

01/01/2009

Hết hiệu lực

(thay thế bởi TT 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010)

Thông tư

01/2009/TT-LĐTBXH

14/01/2009

Quy định múc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định theo khỏan 2 điều 5 nghị định số 83/2008/NĐ-CP ngay 31/7/2008 của Chính phủ

01/01/2009

Thông tư

83/2008/NĐ-CP

31/7/2008

Điều chỉnh tiền lương, tiên công đã đóng BHXH đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định

 

26/08/2008

Thông tư

08/2008/TT-BLĐTBXH

10/6/2008

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của CP quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

26/08/2008

Hết hiệu lực

(thay thế bởi TT 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011

Thông tư

06/2008/TT-BLĐTBXH

07/5/2008

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11/01/2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động

04/06/2008

Thông tư

28/2007/TT-BLĐTBXH

05/12/2007

Sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/ 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương

29/12/2007

(hết hiệu lực )

Thông tư

22/2007/TT-BLĐTBXH

23/10/2007

Hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của Hội đồng hòa giải lao động cơ sở và hòa giải viên lao động

 

15/11/2007

(Hết hiệu lực)

Thay thế bởi TT08/2013/BLĐTBXH ngày 10/6/2013)

Thông tư

21/2007/TT-BLĐTBXH

08/10/2007

Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

07/11/2007

Thông tư

03/2007/TT-BLĐTBXH

 

30/01/2007

Hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của CP hướng dẫn một số Điều của Luật BHXH về BHXH bắc buộc.

13/03/2007

(sửa đổi bởi TT 49/2009/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2009)

Thông tư

20/2003/TT-BLĐTBXH

22/09/2003

Hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của CP về tuyển lao động

11/10/2003

Thông tư

21/2003/TT-BLĐTBXH

22/9/2003

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP                                ngày 09/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động.

Hết hiệu lực

11/10/2003

(sửa đổi bởi TT 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/05/2009)

Thông tư

19/2003/TT-BLĐTBXH

22/9/2003

Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06/7/1995 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ Luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 33/2003/NĐ-CP ngày 02/4/2003 của Chính Phủ.

11/10/2003

Thông tư

16/2003/TT-BLĐTBXH

03/06/2003

Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc thời giờ nghĩ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng

14/07/2003

Hết hiệu lực ( thay thế bởi TT 33/2011/TT-BLĐTBXH ngày 18/11/2011)

Thông tư

15/2003/TT-BLĐTBXH

03/6/2003

Hướng dẫn thực hiện làm thêm giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính Phủ

14/07/2003

Hết hiệu lực

Thông tư

14/2003/TT-BLĐTBXH

30/5/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định cố 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việc Nam

Hết hiệu lực

12/07/2003

(sửa đổi bởi TT 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007

Thông tư

13/2003/TT-BLĐTBXH

30/5/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của

Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày

31/12/2002 của CP về tiền lương đối

Với ngừơi lao động làm việc trong

Doanh nghiệp hoạt động theo Luật

Doanh nghiệp.

Hết hiệu lực

12/07/2003

(sửa đổi bởi TT 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007

Thông tư

12/2003/TT-BLĐTBXH

30/5/2003

Hướng dẫn thực hiện một số điều của

 Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày

31/12/2003 của CP về tiền lương đối với

người lao động làm việc trong các doanh

 nghiệp Nhà nước.

Hết hiệu lực

11/07/2003

(sửa đổi bởi thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH ngày 16/09/2008

Thông tư

10/2003/TT-BLĐTBXH

18/04/2003

Hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

30/05/2003

Thông tư

06/TT-BLĐTBXH

15/04/1998

Hướng dẫn khai trình việc sử dụng lao động khi doanh nghiệp bắt đầu đi vào hoat động và báo cáo lao động khi DN chấm dứt hoạt động

30/04/1998

Thông tư

10/BLĐTBXH-TT

22/5/1996

Hướng dẫn bổ sung việc cấp quản lý và sử dụng  sổ lao động

22/5/1996

Thông tư

18/1994/TT-BLĐTBXH

31/5/1994

Thông tư 18/1994/TT-BLĐTBXH ngày 31/5/1994 của Bộ lao động thương binh xã hội về cấp sổ lao động .

31/5/1994

Quyết định

647/2014/QĐ-LĐTBXH

05/06/2014

Quyết định về việc công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh Xã hội năm 2013

05/06/2014

Quyết định

55/2013/QĐ-TTg

03/10/2013

Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

01/12/2013

Quyết định

42/2012/QĐ-TTg

08/10/2012

Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn

01/12/2012

Quyết định

1111/QĐ-BHXH

25/10/2011

Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế

01/01/2012

Quyết định

1152/2003/QĐ-BLĐTBXH

18/9/2003

Quyết định của BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

10/10/2003

Quyết định

1580/2000/QĐ-BLĐTBXH

26/12/2000

Về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

10/01/2001

Quyết định

1453/LĐTBXH-QĐ

13/10/1995

Quyết định của BLĐTBXH về việc ban hành tạm thời danh mục nghề, công việc năng nhọc, độc hai, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

01/01/1995