Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
UBND tỉnh phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp 
05/08/2019 
 

Ngày 31/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 300/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế và những quy định pháp luật khác có liên quan.

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp bao gồm:

- Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp: Gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

- Bộ máy giúp việc:

+ Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp.

+ Phòng Nghiệp vụ.

- Đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

+ Trung tâm khai thác hạ tầng và hỗ trợ đầu tư.

         Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2019 và thay thế Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 20/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận./.

Kim Tiên