Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày trước, trong và sau Tết 
04/02/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy Ninh Thuận về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh.

         Nhằm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ trong những ngày cận Tết (thời gian trước, trong và sau Tết); ngày 19/12/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 5129/UBND-VXNV yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thuộc phạm vi quản lý chủ động tăng cường, quán triệt tổ chức tự kiểm tra về giờ giấc làm việc, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; trường hợp có cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương phải xử lý nghiêm và báo cáo cụ thể hình thức xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật./.

Kim Tiên 
Tin đã đưa
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)
(04/02)