Tin khác
Tin khác
Thông tư 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. 
25/06/2019 
 

Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2019/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 02 năm 2019, bãi bỏ quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, xe ô tô chuyên dùng và xe ô tô phục vụ lễ tân; hình thức quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh; việc sắp xếp lại, xử lý xe ô tô.

Đối với xe ô tô phục vụ công tác chung:

          Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung khi đi công tác gồm: chức danh có phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,25; chức danh là Ủy viên (thành viên) Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế, Giám đốc, Phó giám đốc các chức danh tương đương tại doanh nghiệp nhà nước.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 và Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cấp tỉnh và cấp huyện, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của Văn phòng Tỉnh ủy tối đa 06 xe (trường hợp thống nhất Văn phòng cấp ủy phục vụ chung các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy); Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh tối đa 06 xe; các Sở, ban, ngành và các tổ chức tương đương tối đa 01 xe/01 đơn vị; Văn phòng HĐND, UBND cấp huyện tối đa 02 xe. Theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 12 và Điểm b Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, trong trường hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên có trụ sở đóng trên địa bàn miền núi cần thiết trang bị thêm xe ô tô thì UBND cấp tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh) xem xét, quyết định bổ sung định mức tối đa 01 xe/01 đơn vị.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh (sau khi xin ý kiến thống nhất của Ban thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh) quyết định việc quản lý xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh theo một trong các hình thức: Thống nhất giao cho một cơ quan nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập hoặc doanh nghiệp công ích quản lý xe tập trung; Giao cho Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh quản lý xe ô tô tập trung; Giao cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.

Đối với xe ô tô chuyên dùng:

Theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về xe ô tô chuyên dùng, UBND tỉnh (sau khi có ý kiến thống nhất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND cấp tỉnh; xin ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Y tế (đối với xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế), Thủ tướng Chính phủ (đối với xe ô tô chuyên dùng quy định tại Khoản 7 Điều 17 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP)) ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (đối tượng sử dụng, chủng loại, số lượng, mức giá) trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

          Về sắp xếp lại, xử lý xe ô tô:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP về sắp xếp lại, xử lý ô tô phục vụ công tác các chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung, UBND tỉnh căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô quy định tại Nghị định này thực hiện rà soát, sắp xếp lại số xe ô tô hiện có của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; thực hiện xử lý xe ô tô dôi dư theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật.

          Ngày 22 tháng 4 năm 2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

          Thông tư này hướng dẫn một số nội dung, gồm: 1) Xác định định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung của: Cục, Vụ và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Bộ, cơ quan trung ương; Cục, Vụ, Ban và tổ chức tương đương thuộc, trực thuộc Tổng cục và tổ chức tương đương; 2) Lấy ý kiến của cơ quan tài chính nhà nước cùng cấp về mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của dự án viện trợ không hoàn lại của nước ngoài; 3) Xác định mức khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.

          Thông tư số 24/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 6 năm 2019, bãi bỏ Thông tư số 159/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ./.

PTM