Tin tức công đoàn
Tin tức công đoàn
Thông báo điểm đánh giá CHTĐ cá nhân xét trước khi xem xét bổ nhiệm TP Nghiệp vụ 
23/10/2019 
 
Thực hiện Kế hoạch số 571/KH-BQLKCN ngày 12/8/2019 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội đồng đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo điểm đánh giá CTHĐ cá nhân của các ứng viên.
(Thông báo)
 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(26/02)
(15/02)