Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 10/CT-TTg NGÀY 25/02/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ CHỈ THỊ SỐ 05/CT-UBND NGÀY 27/02/2020 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 
27/02/2020 
 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh,

          Ngày 27/02/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Văn bản số 132/BQLKCN-VP yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục triển đẩy mạnh hiện các nội dung sau:

          1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh tại Kế hoạch 174/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến toàn thể cán bộ công nhân viên chức và người lao động trong phạm vi mình quản lý; Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut cô-rô-na gây ra; Công văn 398/UBND-VXNV ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Tỉnh ủy về phòng chống bệnh Covid-19; Công văn 403/UBND-VXNV ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bênh Covid-19.

          2. Tiếp tục chủ động theo dõi và kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          3. Văn phòng Ban chủ động trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay cho toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của cơ quan.

          4. Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai tác hạ tầng tăng chủ động, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp kịp thời triển khai đầy đủ các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, đặc biệt là lao động có liên quan đến các nước và vùng lãnh thổ có dịch để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý phù hợp.

          (kèm theo: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 27/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh ).

HKC 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)