Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT VÀ IN ẤN BAO BÌ NHỰA TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM 
05/08/2019 
 

Dự án Nhà máy sản xuất và in ấn bao bì nhựa được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm cho Công ty TNHH MTV Nông nghiệp công nghệ cao với tổng vốn đầu tư 35 tỷ đồng, quy mô sản phẩm gần 2.900 tấn nhựa/năm với các loại hình sản phẩm như túi HDPE/PE, ly nhựa PP/PET và in ấn trên sản phẩm,…

Chiều ngày 18/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án. Với loại hình sản xuất của dự án thì nguồn thải được đánh giá chủ yếu là tiếng ồn và hơi CnHm ngành nhựa, theo nội dung của báo cáo thì dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm. Sau khi áp dụng biện pháp giảm thiểu, chất lượng không khí, tiếng ồn đều đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường.

Tại buổi họp, tất cả các thành viên của Hội đồng thông qua và có yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung để hoàn thiện báo cáo trước khi ban hành Quyết định phê duyệt. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt là cơ sở để dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau khi Dự án đi vào hoạt động sản xuất sẽ góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Thanh Thảo