Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 
19/02/2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut cô-rô-na gây ra; Công văn 398/UBND-VXNV ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Tỉnh ủy về phòng chống bệnh Covid-19; Công văn 403/UBND-VXNV ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bênh Covid-19.

          Nhằm tăng tường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 19/02/2020 Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Văn bản số 105/BQLKCN-VP yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, với các nội dung sau:

          - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh:

          - Tiếp tục chủ động theo dõi và kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          - Văn phòng Ban chủ động trang bị đầy đủ khẩu trang y tế, nước rửa tay cho toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của cơ quan.

          - Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai tác hạ tầng tăng chủ động, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp kịp thời triển khai đầy đủ các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

          (kèm theo:

          + Kế hoạch 174/KH-UBND ngày 24/01/2020 của UBND tỉnh và Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 30/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut corona trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

          + Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy Ninh Thuận tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virut cô-rô-na gây ra;

          + Công văn 398/UBND-VXNV ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Tỉnh ủy về phòng chống bệnh Covid-19;

          + Công văn 403/UBND-VXNV ngày 18/02/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bênh Covid-19).

HKC 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)