Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THEO CHỈ THỊ SỐ 13/CT-TTG NGÀY 11/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ THÔNG BÁO SỐ 86/TB-VPCP NGÀY 06/3/2020 CỦA VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ 
13/03/2020 
 

Trước diễn biến mới và phức tạp của dich bệnh, để giảm thiểu tối đa lây lan, sẳn sàng và chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên diện rộng, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe và tính mạng của cán bộ công chức và người lao động,

          Ngày 13/3/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã ban hành Công văn số 183/BQLKCN-VP yêu cầu các Phòng, đơn vị trực thuộc và doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tiếp tục triển đẩy mạnh hiện các nội dung sau:

          1. Tiếp tục quán triệt nghiêm túc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tin thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới và Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19.

          2. Tiếp tục chủ động theo dõi và kịp thời phối hợp thực hiện các biện pháp và chỉ đạo của các cơ quan có thẩm quyền trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          3. Văn phòng Ban chủ động trang bị đầy điều kiện cần thiết cho toàn bộ cán bộ công chức và người lao động của cơ quan. Tăng cường nắm bắt thông tin, kịp thời tham mưu triển khai công tác phòng, chống dịch một các hiệu quả.

          4. Phòng Nghiệp vụ và Trung tâm khai tác hạ tầng tăng chủ động, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở và hỗ trợ các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp kịp thời triển khai đầy đủ các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, nắm bắt tình hình lao động tại các khu công nghiệp, đặc biệt là lao động có liên quan đến các nước và vùng lãnh thổ có dịch để kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý phù hợp.

          (kèm theo:

          - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới;

          - Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19).

HKC 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)
(16/10)