Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
20/03/2020 
 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, ngày 18/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Chỉ thị nêu rõ mặc dù đã có nghị quyết 01 về tạo thuận lợi về đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, nhưng theo phản ánh của cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo (startup) cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của nước ta còn tồn tại nhiều khó khăn, rào cản, kém sức cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong việc đối chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp chưa có trong các mã ngành kinh doanh theo quy định hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;  Sửa đổi Luật đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam; xây dựng dự thảo nghị định về cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, trình cấp có thẩm quyền trong quý I-2020.

Yêu cầu Bộ Khoa học và công nghệ tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025, vườn ươm công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập và ngoài công lập, thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ chức với nhau.

Thủ tướng cũng yêu cầu hỗ trợ 3 trung tâm đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp tại 3 trường đại học, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của ngành giáo dục; yêu cầu xây dựng Đề án thành lập sàn giao dịch vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hướng dẫn hạch toán kế toán cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Đặc biệt,  có các hỗ trợ tư vấn chính sách về lao động, hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp; quan tâm xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong nhà trường; kết nối với các doanh nghiệp. Gắn với đó là việc tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp công nghệ nhất là ngành có mức độ ảnh hưởng cao tới kinh tế, xã hội như tài chính, ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ chế quản lý thử nghiệm.

Thủ tướng cũng yêu cầu xử lý nghiêm đối với các trường hợp gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp.

Thanh Huệ