Thông tin doanh nghiệp cần biết
Thông tin doanh nghiệp cần biết
Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
16/10/2019 
 

Ngày  03/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 (Phụ lục 2) của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định này gồm 3 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 13/10/2019 và thay thế Quyết định số 76/2018/QĐ-UBND ngày 4/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian áp dụng Bảng giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 01/7/2019.

QN 
Tin đã đưa
(31/03)
(19/03)
(19/03)
(19/03)
(13/03)
(27/02)
(19/02)
(04/02)
(27/12)
(10/12)