Tin khác
Tin khác
Quyết định bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
27/12/2019 
 

Ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 71/2019/QĐ-UBND  về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 và phân tách loại đất theo mục đích sử dụng để xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định gồm có 2 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 12 năm 2019.

QN