Văn bản mới cần biết
Văn bản mới cần biết
Quyết định 02/2016/QĐ-UBND ngày 03 tháng 2 năm 2016 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận 
29/08/2016 
 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; 

  Nhằm triển khai kịp thời, thống nhất các quy định và tạo điều kiện để Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về các Khu, Cụm công nghiệp ở địa phương, góp phần chung vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, ngày 03/02/2016  Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành  Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận nhằm thay thế Quyết định số 54/2014/QĐ-UND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

  Theo đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và những quy định khác của pháp luật có liên quan.

 Về cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp:

 1. Lãnh đạo Ban Quản lý: gồm Trưởng ban và không quá 03 Phó ban (tại thời điểm hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 02 Phó Trưởng ban; khi thật sự cần thiết để đáp ứng nhu cầu công việc, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản báo cáo, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung Phó Trưởng ban theo quy định).

 2. Các Phòng, tổ chức chuyên môn thuộc Ban Quản lý:

 - Văn phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp

 - Phòng Quản lý Đầu tư 

 - Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng

 - Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường (tại thời điểm hiện nay, Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường chưa đi vào hoạt động; nhiệm vụ quản lý môi trường tạm thời giao cho Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng thực hiện; nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp tạm thời giao cho Phòng Quản lý Đầu tư thực hiện; khi đủ điều kiện cần thiết, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản thống nhất với Sở Nội vụ trước khi đưa Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường vào hoạt động)

 3. Đơn vị trực thuộc: Trung tâm Khai thác hạ tầng và Hỗ trợ đầu tư.

 Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/02/2016 và thay thế Quyết định số 54/2014/QĐ-UND ngày 15 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xem toàn văn Quyết Định

Các văn bản liên quan:

Nghị định 29//2008/NĐ-CP nga2y 14/3/2008 Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

Nghị định 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 29/2008/NĐ-CP

Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 03/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế