Công khai cải cách hành chính
Công khai cải cách hành chính
Quy định quản lý, cung cấp, sử dụng, phân công nhiệm vụ đăng tải thông tin trên trang Web của Ban quản lý các khu công nghiệp 
01/07/2017