Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt tại Khu công nghiệp Thành Hải 
23/07/2019 
 

Ngày 12/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đồng ý cho Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 274/QĐ-UBND để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến Nha Đam tại Khu công nghiệp Thành Hải; diện tích 19.761m2; thời gian gia hạn 24 tháng.

          Công ty Cổ phần thực phẩm Cánh Đồng Việt có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai theo quy định; nộp khoản tiền tương ứng với mức tiền thuê đất mà Công ty phải nộp cho Nhà nước trong thời gian gia hạn (24 tháng). Hết thời gian gia hạn mà Công ty chưa hoàn thành dự án đưa vào sử dụng thì nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

          Việc Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý cho Công ty gia hạn tiến độ sử dụng đất nhằm tạo điều kiện cho Công ty tiếp tục triển khai thực hiện dự án, nâng cao năng lực sản xuất đóng góp vào sự phát triển địa phương.

Hoài Ái - Phòng QLĐT