Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT DẺ TẠI CCN THÁP CHÀM 
31/05/2019 
 

Ngày 14/5/2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận trao Quyết định chủ trương đầu tư số 767/QĐ-UBND cho Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận để thực hiện Dự án đầu tư Nhà máy chế biến hạt dẻ tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm với diện tích mặt đất sử dụng là 5.752 m2 và tổng vốn đầu tư 5 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của Dự án là 49 năm, mục tiêu của Dự án Nhà máy chế biến hạt dẻ là Sản xuất chế biến hạt dẻ phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu với quy mô, công suất dự án:  4.000 sản phẩm/năm .

Tiến độ xây dựng cơ bản: Tháng 7/2019:  Khởi công xây dựng công trình;

 Tháng 8/2020:  Hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Dự án được hưởng các khoản ưu đãi đầu tư như sau:

  - Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

a) Ưu đãi theo lĩnh vực chế biến nông sản:

Thu nhập của doanh nghiệp từ chế biến nông sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất 10% trong suốt thời gian hoạt động kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

Đề được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, thu nhập của sản phẩm, hàng hóa từ chế biến nông sản phải đáp ứng đồng thời các điều kiện quy định tại điểm a Khoản 1 điều 6 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp.

b) Ưu đãi theo địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn:

+ Ưu đãi về thuế suất: Được áp dụng thuế suất ưu đãi 17% trong thời hạn 10 (mười) năm kể từ năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án đầu tư.

+ Ưu đãi về miễn, giảm thuế: Dự án được miễn thuế 02 (hai) năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 04 (bốn) năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới.

 Để được hưởng ưu đãi thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nêu trên, doanh nghiệp pháp đáp ứng các điều kiện áp dụng ưu đãi thuế quy định tại Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ và Khoản 17, 18 và 19 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ.

- Về tiền thuê đất:

+ Trong thời gian xây dựng cơ bản: Dự án được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 03 (ba) năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất.

+ Sau thời gian xây dựng cơ bản: Diện tích đất thuê để thực hiện dự án miễn tiền thuê đất 07 (bảy) năm kể từ ngày hoàn thành đi vào hoạt động.

- Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

Dự án được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sản xuất của dự án theo Khoản 11, Khoản 13 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Mục A.II.2 Phụ lục I , Phụ lục II - Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/22/2015 của Chính phủ

          Dự án Nhà máy chế biến hạt dẻ đi vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hoài Ái - Phòng QLĐT