Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
23/07/2019 
 

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời, thống nhất quy định của cơ quan cấp trên và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, ngày 20/6/2019, UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

          Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 30/6/2019 và thay thế Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

          Các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HKC