Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH THU HỒI ĐẤT ĐÃ CHO CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN THUÊ ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI 
16/10/2019 
 

Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND về việc thu hồi đất đã cho Công ty TNHH Thông Thuận thuê tại khu công nghiệp Thành Hải, giao cho Ban quản lý các khu công nghiệp quản lý.

Theo Quyết định, thu hồi 22.546,1m2 đất tại khu công nghiệp Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã cho Công ty TNHH Thông Thuận thuê để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1, nay Công ty TNHH Thông Thuận không có nhu cầu sử dụng đất.

 Ngoài ra,  Công ty TNHH Thông Thuận có trách nhiệm bàn giao đất bị thu hồi tại thực địa và nộp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm tiếp nhận đất được giao tại thực địa để quản lý theo quy định của pháp luật đất đai và quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Huệ