Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN 
04/09/2019 
 

Ngày 31/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Ban quản lý các khu công nghiệp sang Sở Công Thương.

Cụ thể, Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận chuyển giao hồ sơ và thực địa liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho Sở Công Thương tiếp tục tổ chức thực hiện quản lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Việc thực hiện chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh từ Ban quản lý các khu công nghiệp Ninh Thuận sang Sở Công Thương kể từ ngày 15/8/2019.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Hoài Ái - Phòng Nghiệp vụ