Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHO CÔNG TY TNHH QUỐC BẢO NINH THUẬN THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN HẠT DẺ TẠI CỤM CÔNG NGHIỆP THÁP CHÀM 
04/09/2019 
 

Ngày 05/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 265/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy Chế biến hạt dẻ tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Cụ thể, Công TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận được thuê đất 49 năm kể từ ngày 14/5/2019 (ngày UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư) với diện tích thuê đất 5.740,8m2. Thời điểm tính tiền thuê đất tính từ ngày ký ban hành quyết định. Trả tiền thuê đất hàng năm là hình thức nộp tiền thuê đất được đề cập trong quyết định này

Quyết định cũng quy định Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận được hưởng các quyền lợi của người thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và quy định hiện hành.

Ngoài ra, Công ty TNHH Quốc Bảo Ninh Thuận có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích và phạm vi ranh giới đất được thuê; tổ chức xây dựng công trình theo đúng hồ sơ đất thuê và hồ sơ thiết kế được duyệt.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Huệ-Phòng Nghiệp vụ