Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TRÍ VIỆT NINH THUẬN THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
04/02/2020 
 

Ngày 25/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 482/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận thuê đất để thực hiện Dự án Nhà máy cơ khí Trí Việt tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm, phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận được thuê đất 50 năm với diện tích đất thuê 12.618,8m2. Thời điểm thuê đất được tính từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ký ban hành Quyết định cho thuê đất. Trả tiền thuê đất hàng năm là phương thức nộp tiền thuê đất được đề cập trong quyết định này và đơn giá thuê đất do Cục trưởng Cục Thuế tỉnh xác định.

Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận được hưởng các quyền lợi của người thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định khác của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra,  Công ty Cổ phần Trí Việt Ninh Thuận có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích và phạm vi ranh giới đất được thuê; tổ chức xây dựng công trình theo đúng hồ sơ đất thuê và hồ sơ thiết kế được duyệt.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

TH