Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP HOA SEN DU LONG THUÊ ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN 
25/06/2019 
 

Ngày 28/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 200/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Du Long thuê đất để thực hiện Dự án xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Du Long (giai đoạn 2) tại xã Lợi hải và xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc.

Theo Quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Du Long được thuê đất trong thời gian thuê đất là 50 năm kể từ ngày 27/4/2007 với diện tích đất 145,58 ha. Trả tiền thuê đất hàng năm là phương thức nộp tiền thuê đất được đề cập trong quyết định này.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Du Long được hưởng các quyền lợi của người thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai và quy định hiện hành.

Ngoài ra,  Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Khu công nghiệp Hoa Sen Du Long có nghĩa vụ sử dụng đất đúng mục đích và phạm vi ranh giới đất được thuê; tổ chức xây dựng công trình theo đúng hồ sơ đất thuê và hồ sơ thiết kế được duyệt.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Huệ