Tin trong ngành BQLKCN
Tin trong ngành BQLKCN
QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN TÔM SỐ 1 CỦA CÔNG TY TNHH THÔNG THUẬN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI 
16/10/2019 
 

Công ty TNHH Thông Thuận được Ban quản lý các khu công nghiệp cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 6183251264 ngày 20/10/2016 để thực hiện Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1  tại Khu công nghiệp Thành Hải, tỉnh Ninh Thuận với diện tích đất 22.546,1m2.

Mặc dù đã có rất nhiều cố gắng cộng với sự hỗ trợ của các cơ quan trong tỉnh nhưng Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1 của Công ty TNHH Thông Thuận vẫn không thể tiếp tục triển khai.

Ý thức được trách nhiệm của Nhà đầu tư trong tỉnh với tình hình kinh tế - xã hội chung của tỉnh, Công ty TNHH Thông Thuận đã đề nghị được tự chấm dứt hoạt động dự án và trả lại phần diện tích đất thuê tại khu công nghiệp Thành Hải để thực hiện dự án mới.

Ngày 22/8/2019, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 41/QĐ-BQLKCN về việc chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Nhà máy chế biến Tôm số 1 của Công ty TNHH Thông Thuận tại khu công nghiệp Thành Hải.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Thanh Huệ