Tin khác
Tin khác
QUY ĐỊNH ĐĂNG TẢI THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 
25/06/2019 
 

          Ngày 14/05/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BNV về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, thông báo tuyển dụng công chức phải được đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Cổng thông tin điện tử của cơ quan tuyển dụng. Mặt khác, thông báo tuyển dụng cũng phải được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của cơ quan tuyển dụng công chức và được đăng tải trên ít nhất một phương tiên thông tin đại chúng như: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình…

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định, thông báo triệu tập thí sinh dự thi phải được gửi cho thí sinh trước ngày thi tối thiểu 15 ngày. Trên thông báo phải ghi rõ thời gian, địa điểm làm thủ tục dự thi; lệ phí thi; thời gian, địa điểm tổ chức ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm tổ chức thi, hình thức thi, các vòng thi, phần thi, môn thi…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 và làm hết hiệu lực Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ.

Kim Tiên